Fibernet til Saralystparken
Saralystparken får en enestående mulighed for at blive tilsluttet fibernettet uden omkostninger. Tilbuddet er afhængig af jeres interesse. AURA Fiber tilbyder etablering og tilslutning af fibernettet til 0,-kr. ved min. 86 tilmeldinger fra Saralystparkens husstande. Der tilbydes faste rabatter på Waoo produkter og attraktive abonnementsvilkår. Deadline for bestilling er d. 15. juni 2019.
I samarbejde med afdelingsbestyrelsen afholder AURA Fiber informationsmøder om fibernettet, produkter, priser m.m.
Tirsdag d. 30. april kl. 17 og kl. 19 på Saralyst Allé 43 – 45, kælderen.

Er du forhindret denne dag kommer AURA Fiber ud med fiberbussen, hvor du er velkommen til at bestille dit kommende abonnement og få svar på dine spørgsmål.
Fiberbussen holder ved Saralystparken 6 på flg. tidspunkter:
Onsdag d. 8. maj – kl. 15-17
Tirsdag d. 28. maj – kl. 17-19
Torsdag d. 13. juni – kl. 15-17
Hold øje med postkassen. Der bliver omdelt materialer inden længe. Er du nysgerrig, kan du gå ind på AURAs bestillingsside og logge ind med din adresse. Her kan du se produkter og priser.
Du kan også vise at du har interesse i at få fibernettet ind i din bolig. Vis interesse her. Så vil AURA kontakte dig, når kampagnen går i gang.

Der var indkaldt til ekstraordinært beboermøde med 1 punkt på dagsordenen "kollektiv trappevask" den 27 juni kl 18:00
Mødet er afholdt og det blev vedtaget at forslaget om kollektiv trappevask skal til urafstemning - herom nærmere i referat der bliver rundsendt til samtlige beboere og offentliggjort her på siden.

Emne / forslag om indførelse af kollektiv trappevask i afdeling 007

• Antal deltagere / fremmødte 59

• Antal boliglejemål 54


Formanden Orla Andersen bød velkommen


Pkt. 1 Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden godkendt
Pkt. 2 Valg af dirigent
Orla Andersen forslået og valgt
Pkt. 3 Valg af referent
Dorte Petersen forslået og valgt
Pkt. 4. Forslag
a. Orientering om kollektiv trappevask ved inspektør Kim B. Olsen

Der fremkom livlig debat, hvor flere havde lejlighed for at ytrer sig i forhold til emnet.

b. Afstemning om kollektiv trappevask

Der blev inden afstemningen stillet ændringsforslag omhandlende afholdelse af urafstemning.

Afstemning om afholdelse af urafstemning blev enstemmigt vedtaget ved håndsopretning.
Der holdes urafstemning, hvor materialet omdeles torsdag, den 1. september og frist for aflevering af stemmer er torsdag, den 15. september 2016 kl. 12:00

Stemmeurne opstilles på varmemesterkontor – men alle får med materialet medsendt en afleveringskuvert, hvilken skal anvendes, dog kan den enkelte frit vælge om stemmerne skal tilsendes administrationen i den vedlagte frankerede svarkuvert eller om man vil aflægger varmemester- kontoret et besøg og afleverer sine stemmer i stemmeurnen.

Optælling foretages mandag, den 19. september 2016 på varmemesterkontoret med start kl. 09:30.

 

underskrevet formand, dirigen ogreferentReferat bestyrelsesmødet d. 5. november 2015
Til stede: Orla, Dorte, Jimmy, Fanny, Bent og Tekla (Benjamin meldte afbud)
TRÆFFETID : SP 16 klage over manglende P. Pladser mellem blok C og D, klager får direkte besked da pladsen skal bruges til opmagasinering af jord og bygge materialer. Der er sendt information til beboerne i Blok D ( SP 19-24)
1) Klage over manglende trappevask. Det er et stadigt problem, at alle beboere ikke overholder reglerne for rengøring af trappe og opgang. Derfor har boligorganisationen d. 12. november udsent en skrivelse til alle beboere, for at præcisere den forpligelse der følger med bosiddelsen i afdeling 007.
Det undersøges om det er muligt, fortsat at benytte vaskerummet på Egebæksvej, efter opfordring fra flere beboere, der har været glade for at vaske i den gule afdeling.
2) Kloakprojektet: Vi fremlagde skema over ekstra regninger i forbindelse med Kloak projektet pr. 30/10-2015, hvor det blev konstateret at udgifterne pt. Anddrager ca. kt. 19.400.000 incl. Moms. Orla og Tekla, vil tage et møde med projektleder Peter E. Madsen, angående nogle af de ting vi ikke er helt indeforstået med, samt status på projektet.
3) Julebanko:
Opgavefordelingen er som følger:
Orla: har skrevet og sendt breve ud til sponsorere til vores banko. De er sendt ud d. 11. november. Orla har også kontaktet både slagteren og SuperBrugsen angående de ting vi skal have købt ind til arrangementet.
Dorte: aftaler med Anny hvornår det passer at hente juledekorationerne.
Jimmy: aftaler afhentning af sponsorgaver på Kridthøjtorv
Fanny: aftaler afhentning af sponsorgaver ved Føtex og Rema 1000
Bent: aftaler afhentning af sponsorgaver på Rundhøjtorvet
Tekla: aftaler afhentning af sponsorgaver på Saralyst/Rosenvangsallé
På selve dagen: Varmemestrene sætter borde op torsdag formiddag. Bent og Frida går i gang med at dække bord og pynte op efter middag, Tekla og Dorte kommer og hjælper til lidt senere. Jimmy og Dorte kan hente sponsorgaverne i bil, tidspunktet aftales nærmere.
4) a) Lagur Kemifri Vandbehandling er en elektronisk kemifri vandbehandling indsats. Indsatsen skal tilsluttes/monteres ved vores koldvandsledning (efter vanduret) og skal så bare sidde monteret og via nogle elektriske impulser skulle dette forbedre og reducere vandkvaliteten. Det er muligt at prøve ordningen i 3 måneder, hvorefter vi vurderer om kalkaflejringerne er blevet mindre og om vi mener det er vejen frem for et renere vandmiljø. Den koster 42.375 kr. + montering ca. kr. 1500. Hvis vi ikke vil købe den, skal vi afholde udgiften til en demontering der ligeledes udgør ca. kr. 1500. Ønsker vi at købe den efter prøveperiodens udløb koster den afdleingen 43.875 kr. Vælger vi at sige nej tak, har det kostet 2x1.500 = 3000 kr. Vi har i bestyrelsen besluttet at vi ikke pt. er interesset i denne mulighed, da der er en skepsis overfor om det nu virker. Men måske vi vil tage det op igen, når vi kigger på mulighederne for energioptimering af afdelingen. Der var større ønsker om at få isoleret især gulve for dem der bor i stueetagen og ydervægge for dem der bor i gavlene.
b) Toilet + kældergulv i kælderen i nr. 7 ved nr. 8 er ikke færdigt, dette tages med på statusmøde af klaokprojektet.
c) Energioptimering, et nyt udspil fra Organisationsbestyrelsen (OB). Vi vil se om det er noget der kan være relevant ifht til afdelingen generelt, samt den erergirapport vi tidligere har efterlyst på boligorganisationen. Vi vender tilbage til dette, når vi er færdige med at renovere kloakker.
Vi vil som tidligere nævnt gerne have et møde med den energiansvarlige for at få gennemgået vores energirapport.
Evt:.
Der er sendt bilag til Direktør John Jensen og Inspektør Kim B. Olsen, vedr. Kloakprojektet og turnus - istandsættelse af selskabslokalet. Saralyst Allé 43

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7. oktober 2015
Til stede: Bent, Dorte, Jimmy, Benjamin og Tekla. (Fanny ferie ,Orla sygemeldt)

1: Ingen kommentarer til indkommet post.
2: Der er blevet sendt billeder rundt til bestyrelsen, af de borde og stole vi var ude og se på i Salamanderparken. Vi har bestilt samme slags: 8 borde der er 180cm lange og 4 borde der er 160cm lange, samt 60 stole som vi gerne vil have i en kongeblå farve – der passer til vores øvrige møblement. Det forventes først at vi får de nye møbler i 2016.
3: Status på projektet:
- Bent fortalte at der mangler flexledninger til at trække kabler igennem, ved samtlige affaldsskure, som der er skulle være vedtaget i projektplanen. Derudover mener han ikke at håndværkerne overholder paragraf AB92, ifht. hvor meget jord der skal på, inden de laver belægning. Han undersøger det og snakker med Peter Madsen, projektlederen.
- Der er sat fælder op i kælderen i blok C, men vi ved ikke med sikkerhed om der også er set rotter i blok A.
4: Julebango bliver afholdt torsdag d. 26. november i uge 48.
5: Vi venter med at planlægge vores julefrokost til Orla er på benene igen.
6: Fra sidste møde:
- Energirapporten, har vi ventet længe på og rykket Alboa efter. Vi venter med at gøre mere ved sagen, indtil Orla er tilbage på benene.
- Vi snakkede om forskellige skilte og udluftning til vaskekælderen. Tekla kontakter Kim og præsenterer ham for de forslag vi har til anvisninger, gode råd ifht vask osv.
7: Vi havde besøg af 3 beboere i træffetiden.
- GR.. Hun ville høre om der er en plan for hvornår de går i gang med udgravninger ved hendes bolig. Hun er dagplejer og må finde et nyt sted i byggeperioden så forældre kan komme til og fra hendes bolig. Vi foreslog at hun evt. kunne snakke med Inge i afd. 9, om det er muligt at låne deres selskabslokale.
?Hun tager selv kontakt til projektlederen, Peter Madsen, for at høre om mulighederne for genhusning/andre lokaler, under renoveringen.
- PI:. Han har kontaktet kommunen, da han flere gange har oplevet at håndværkerene går i gang inden kl 7 om morgenen. Det må de ikke. Han har også snakket med Peter Madsen, men ville orientere lige os om sagen. Han gav os en henvisning til, hvem det er han har snakket med på kommunen og foreslog at vi orienterer beboerne om situationen og hvor de skal klage henne.
- ? Vi følger op på sagen, inden vi sender noget ud til beboerne, da vi ikke ønsker unødigt ”hysteri” Bent kontakter Peter, for at høre om der er nyt i sagen.

- EB. er utilfreds med den måde, den nye trappe i vaskekælderen ved nr. 18 er opført . Det er især den måde hvorpå gelænderet og rampen er placeret. Hun har en dårlig arm og vil have problemer, når hun skal op og ned med sit vasketøj. Det beklager vi selvfølgelig, men trappen er lavet, som den bedst kan. Så vi kan desværre ikke hjælpe hende med hendes henvendelse.
7: Evt.
- Benjamin fortalte om klage situationen.Referat af ordinært afdelingsmøde Saralystparken I + III, afd. 007
31. august 2015, i selskabslokalet Saralyst Allé 43

Fra afdelingsbestyrelsen: Orla, Dorte, Jimmy, Fanny og Tekla
Fra Alboa: John Jensen, Kim. B. Olsen og Peter E. Madsen
Husstande: 55 husstande, 69 personer

1) Orla bød velkommen og startede med punkt 1. på dagsordenen: Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. Der var ingen indvendinger. Forretningsordenen blev godkendt af forsamlingen.
2) Orla foreslog Knud Rasmussen som dirigent, han accepterede valget.
Knud konstaterede at mødet var lovligt varslet d. 31. juli, 1 måned før mødet og den endelige dagsorden var udsendt 1 uge før, d. 21. august. Ingen indvendinger.
Nedsættelse af stemmeudvalg: Anders, Niels og Bjarne.
3) Valg af referant: Orla foreslog Tekla Pryds. Hun blev valgt.
4) Orla gennemgik afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
Bemærkninger og spørgsmål til beretningen:
a) Hvad gør man når der er nogen i opgangen der ikke forstår at der skal være respekt og orden? Kan man oversætte opslag o.a. til andre sprog?
Svar: Alboa kommunikerer på dansk, men bestyrelsen vil undersøge mulighederne med oversættelser, så alle kan forstå hvad der bliver sendt ud.

b) Holder tidsplanen mht. Byggeriet?
Og hvor bliver regnvandet ført hen?
Svar: Målsætningen er at alt mht. kloakker i den røde afdeling skal være færdigt inden jul. Dog undtaget belæginger o.a. Regnvandet ledes ud i den store hovedledning. Vi har fået dispensation til at koble op på kommunens ledning. I 2020 skal der separeres, men der bliver gjort klart til det nu.

c) Hvor lang tid er vaskekælderen lukket?
Svar: Vi prøver at gøre det så kort som muligt, I får varsel inden, om forventet afslutning.Der har været nogle uforudsete forhold, der er meget forurenet jord - byggeaffald, som kan forlænge byggeperioden.
d) Forslag om at der laves intervaller på vasketiden på 2 timer – kun i byggeperioden.
e) Uklarhed om varslerne der kommer ud.
Svar: Toiletvognen skal være til rådighed.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5) John fremlagde regnskabet for 2014.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
6) John fremlagde budget for 2016 til godkendelse
Ingen spørgsmål, budgettet blev godkendt.

7) Indkomne forslag:
A. Bestyrelsen: a1 –a5
A1) Ændringsforslag om husdyr. ”Det er ikke tilladt at have hund og kat og andre dyr på visit” Forslaget blev nedstemt, de gamle regler i husordenen (2012) der gælder.

A2) Vaskehus tider. Søn-og helligdage og intervaller på 2½ time fortsætter, da der ikke har været nogle indsigelser.

A3)Trappevask: Tilbud på trappevask, vedlagt bilag.
Afstemning: 76 stemte nej og 33 stemte ja. Forslaget ikke vedtaget.
Bestyrelsen får gjort klart hvem det er, man skal henvende sig til, når naboen ikke har vasket trappen. Ønske igen, om at reglerne oversættes til engelsk og evt. andre sprog.

A4) Orientering om at cykelstativer er med i kloakprojektet.
Forespørgsel om man kan undlade at sætte dem op, da det skæmmer bygningen. Beboerne i nr. 19 og 20 gjorde indsigelser imod dette forslag, da der er mange der tager bussen, der parkerer ved deres blok. Ude cykelstativer kommer de til at stå ved busstopstedet. Der var både forslag om at enkelte kan få det og et forslag om, at de sættes op efter behov. Afstemning om at de sættes op som aftalt i renoveringsprojektet. 46 stemte ja, 2 stemte nej.

A5) Flisebelægning er med i kloakprojektet. Orientering om at lave flisebelægning foran blok 1 – 7 og 13, så beboerne kan få en lille terasse. Forslaget blev varmt modtaget.

Orientering om fremtidig benyttelse af affaldsskure: Bestyrelsen har besluttet at lade de enkelte blokke/beboere selv komme med forslag til, hvad de vil bruge de gamle cykelskure til.

B. Christina, Thomas, Eline og Erika – skyllemiddel.
Der blev diskuteret muligheder om løsninger for at begrænse/forbyde brug af skyllemiddel. Bestyrelsen undersøger muligheder for at indstallere vaskedosering, som den bedste løsning, samt muligheden for udluftning i vaskekælderen. Der bliver lavet en henstilling om at beboerne ikke skal bruge skyllemiddel – opslag i vaskeri. Vi kan kun opfordre folk til ikke at bruge skyllemiddel, ikke lave et forbud. Igen et forslag om oversættelse.

8a) Valg til afdelingsbestyrelsen for 2 år:
Tekla Pryds og Jimmy Nielsen blev begge genvalgt.

9a) valg af suppleanter:
1. suppleant ; Fanny Middelfart
2. suppleant; Benjamin Nygaard

10) Eventuelt.
- Kan man fælde birketræerne ved nr. 41? De fælder og der er mange der har allergi
- Et problem med hundeluftere, kan man sætte skilte op?
- Problemer med hoveddør, der smækker hurtigt – den kan justeres.

Mødet bliver afsluttet, dirigenten takker for den gode debat, samt god ro og orden under mødet.


Højbjerg den 7. september 2015
Dirigent Referent Formand
Knud Rasmussen Tekla Pryds Orla Andersen
..sign............................. .sign........................ sign..................

Bestyrelsens beretning 2014-2015


Gennemgang af hvad der er sket i afdelingen siden sidste beboermøde.
Vi har deltaget i 2 repræsentantskabsmøder i Boligorganisationen ALBOA.
Vi havde, ud over det ordinære afdelingsmøde i sep. 2014, et ekstraordinært beboermøde i feb. 2015, hvor vi fik godkendt vores Projekt: Separation af kloak og overflade/regnvand og spildevand, samt etablering af nedgravede affaldsløsninger.

Vaskehuset

Det nye bestillingssystemet er nu etableret således, at vi kommer til at køre et fælles system i hele SARALYSTPARKEN og flere andre afdelinger i ALBOA. Anvend hjemmesiden, som tilskrevet i brev med koder.
Da vi ikke har fået indsigelser med søn og hellidagsvask, fortsætte det.

Ligesom vasketiderne har været sat til periode á 2 timer-men blev rettet til 2½ time som vi fortsætter med.
I forbindelse med det igangværende kloakarbejde, må vi desværre lukke vaskehuset Saralystparken 18, da trappen m.m. skal udskiftes .
Derfor bliver den midlertidige løsning, at alle skal benytte vaskehuset på Egebæksvej 125, I får nærmere information herom.

Energirapport

Vi har en energirapport over afdelingen, som vi sammen med den energiansvarlige i teknisk afdeling ved ALBOA skal have gennemgået.
Det drejer sig om varme-, elektricitet- og vandforsyning. Der skal tages stilling til hvad der evt. kan gøres bedre for at opfylde myndighedernes krav, og opfylde vores eventuelle ønsker, samt økonomiske formåen i den forbindelse.

Fremtidige projekter

Vi har også været inde og se på lang tids budgettet, og vi er her meget opmærksomme på, om henlæggelserne rækker.
Bestyrelsens planer, for det kommende år er, at når vi er færdige med det nuværende kloakprojekt, så ser vi på vedligeholdelse, sammen med varmemestre, inspektøren og evt. repræsentanter fra projektafdelingen, der er nødvendige, således at vi ikke kommer til at påføre os for store huslejeforhøjelser.

Alle kældertrapper i den gule og røde afdeling bliver nu skiftet, med undtagelse af dem der blev skiftet sidste år. Når kloakprojektet er færdigt, vil vi se om der er penge til at udskifte de defekte kælderdøre.

Tilskud, egen trækningsret er blev drøftet med direktionen

På baggrund af prissætningen ansøger afdelingsbestyrelsen om tilskud fra egen trækningsret, det blev bevilliget i forbindelse med kloakprojektet ved administrationen/direktionen, beløbet er 2 mill.

Der holdes også øje med vore bygninger og installationer. Bland andet skal det bemærkes at vores vandledninger er/bliver udskiftet, ud til hovedledningen på Holmevej.

Der blev sidste år udskiftet Circonventiler. Det sikrer at man får varmt vand uden forhindringer og forsinkelser.
Der er installeret nyt styresystem til varme forsyningen i den gule afdeling, som er monteret og kører nu.
Der blev iværksat en fugtimprægnering af gavlmurene på Egebæksvej 105-111-113, 115 & 121.

Haveanlægget var/er trimmet, og der køres efter en fast plan for udtyndning, genplantning og reparationer i de kommende år. Her i foråret blev beplantningen mod Rosenvangs Allé udskiftet, da der blev klaget fra Kommunen om, at planterne var ude over fortovet. De nye planter er godt i gang og vil inde for de kommende år lukke til.

Vi arbejder på at etablere ekstra P plads ved Egebæksvej 101-105, og tørrestativet er udskiftet. I forbindelse med kloakprojektet vil vi etablere nye cykelstativer langs/i forbindelse med de ny indgangspartier.
Der er foretaget afskærmning ved pladsen SP 6. Berberis buskene er fjernet og der er etableret rækværk. Vi forventer at pladsen bliver rigtig god igen efter kloakrenoveringen.
Legepladsen SP 18/24 har fået udskiftes faldsand til en anden kvalitet, for at forhindre sandflugt af det gamle faldsand fra legpladsen.
Vi har planer om at etablere flisearealer ved Saralystparken 1-7 og 13, når vi skal reetablere plænene, så vi her kan få placeret bord og bænkesæt og evt. beplantning.
Storskraldpladser.
Vi har konstateret at der er børn der leger på pladserne, det kan ikke være meningen, vi opfordre alle forældre til at indskærpe over for børnene at storskraldpladserne absolut ikke er legepladser, da det kan være forbundet med stor fare, derfor vil vi fremover holde pladserne aflåst, så hvis i skal have noget i containerne mellem kl 15:00 -07:00 skal ihuske nøglen.
Selskabslokalet

Vi får af ALBOA opgraderet selskabslokalet med nye borde stole og køkkenfornyelse. Organisationsbestyrelsen tage stilling til omfanget af moderniseringen her i september/oktober.

Arrangementer

Vi har afholdt julebanko som sædvanlig første uge i december, med meget fine præmier fra sponsorer og god tilslutning, og sammen med SARALYSTPARKEN II afd. 9 har vi afholdt juletræsfest, og fastelavn. Disse arrangementer vil blive fortsat i det kommende år. Om end vi i år, ikke kunne få selskabslokalet 1. uge i december så forsøger vi istedet, at få det til at køre den sidste uge i november.

Udflugter:

Familieudflugten til LEGOLAND

Vi var i år heldige med vejret, høj sol hele dagen og 4 busser tog afsted kl. 09:00 afsted til Legoland. Vores indtryk af turen er, at den var vellykket og at alle havde en hyggelig dag.
Vi kom frem til Legoland kl. ca 10:30 og vendte hjem til Saralystparken, hvor vi var kl. 18:30.

Senior/Pensionist Udflugten i år til Hjerl Hede

Vi har siden sidste møde haft fælles udflugter sammen med afd. 9. I år gik turen så til Hjerl Hede, det var meget interessant at se og høre om hvordan landbefolkningen levede for 100 år siden.
Efter foredrag og kort rundvisning med guidede ture, gik turen atter hjem men først var vi omkring Kongenshus Mindepark hvor vi fik kaffe og lagkage på Kongenshus Kro og så gik turen hjem til Saralystparken.

”KÆLDERUMSMARKED”

Vi vil, når vi nu er igennem renoveringen af kloak og vej, etablere et kælderumsmarked med initiativ fra Lone Godiksen, Egevæksvej 121, 1. th.
Tidligere har der her i Saralystparken været arrangeret en: ”Ryd op i dit kælderrum” weekend. Bestyrelsen overvejer at lave noget lignende til foråret, evt. i forbindelse med at et genbrugsrum.
Onsdagsklubben

Anny har desværre lukket onsdagsklubben ned, hvis nogen har lyst, kan den genopstartes, altså hvis der er intereserrede, det foregår i selskabslokale Saralystparken 27 sammen med afd 9

Info:

Vi vil gerne opfordre alle beboere til at vise gensidig respekt for hinanden i forbindelse med støj. I skal være opmærksomme på at vi jo bor i et byggeri der er over 60 år gammelt og derfor meget lydt – og ideen med at bo i et sådan kompleks er at man tager gensidig hensyn til hinanden i forbindelse med daglige gøremål, så udvis tolerance og efterlev de regler afdelingen har skitseret i den omdelte husorden, som vi i dag har et punkt der skal justeres.
Vi opfordre jer til at følge vores hjemmeside www.Saralystparken.dk, hvor vi løbende vil informere jer om, hvad der sker omkring os. Her kan I også se vores referater og dagsordner fra afdelingens bestyrelsesmøder.


Varmemestre

Vore varmemestre har udført en flot opgave i år (2014-15) Der har været en del kurser; i år har Per været på kursus.
Vi havde i den forløbne vinter fået gennemført en god snerydning af vejene i Saralystparken.
Tak for at i også holder haveanlægget i fin stand.


Tak

Så vil jeg gerne takke afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionær -TEAMET for et godt samarbejde i år, ligeledes til Knud, John Kim, og Peter tak fordi i atter i år ville deltage og hjælpe med afviklingen af beboermødet i vores afdeling.


 

* Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde d. 9. juni 2015
Til stede: Orla, Dorte, Jimmy, Fanny og Tekla , (Bent sygemeldt)

1: Indkommet post: ingen bemærkninger.
2: Planlægning af sommerudflugter: Familietur til legoland/Seniortur til Hjerl Hede.
• Dorte har opsat plakater, og der er blevet solgt billetter i uge 26 sammen med bestyrelsen i afd. 9.
• Orla har lavet aftale med Hjerl Hede om ankomst og med restauranten om en menu.
• Orla har lavet aftale med Malling Turistbussser om kørsel til Legoland og Hjerl Hede.
• Orla aftaler med Legoland hvornår der er ankomst og ca. hvor mange.
3: Møde vedrørende kloakprojektet: Opstartsmøde 3 med relevante entreprenører og repræsentanter fra Alboas projekt afdeling.
• 1. byggemøde d. 10. juni kl. 10 på varmemesterkontoret.
• Enighed om at vi skal være 2 med fra bestyrelsen, hvis det er muligt. Orla og Tekla deltog d. 10. juni, og Orla deltog i byggemøde nr. 2, (d. 24. juni.)
• Næste byggemøde (nr. 3) er d. 8. juli kl. 10. Orla og Tekla deltager.
• Nuværende skraldeskure: Vi diskuterede mulighederne for fremtidig anvendelse: Cykelskure eller overdækket terasse – vi har ikke fastlagt nogen endelig beslutning. Afventer lidt og ser hvad der er stemning for blandt beboerne.
4: Gennemgang af selskabslokalet, renovering af køkken m.m.
• Dorte Petersen og Inspektør Kim B. Olsen gennemgår selskabslokalet d. 18 juni.
• Der er lavet aftale om opgradering af selskabslokalet, nærmere herom i uge 26.
• Der er kommet en ny industriopvaskemaskine, det tager nu kun 2. min at vaske en maskine.
• Regler om rengøring af selskabslokalet: Med inspiration fra Afd. 9 laver vi et udkast til vores egne regler..
5: Deltagelse i Repræsentantskabsmødet d. 28. maj. Kl. 18.
• Orla, Tekla, Bent (sygemeldt).
• Lidt uddrag fra mødet:
• Der var kampvalg til Organisationsbestyrelsen, 3 blev genvalgt og 1 nyt medlem kom ind.
• OB er i gang med at finde en ny direktør i samarbejde med konsulentfirma Muusmann; den nye direktør tiltræder d. 4. januar 2016.
• Selskabslokaler:
- Alboa modellen: Alboa afholder udgifter og får til gengæld indtægterne. De afdelinger som har en Alboa model har ikke råderet over lokalet, hvis de har et selskabslokale.
- OB har besluttet at udlejningsreglerne skal harmoniseres:
Der lægges op til følgende:
- Alle skal betale fuld pris når de lejer et selskabslokale; rabatten bortfalder der for:
Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, OB medlemmer, ansatte, pensionister, guldbryllup,
børnefødselsdage m.v.
- Lejereglerne forhøjes, således at ekstern rengøring efter brug er indeholdt i lejeprisen
- Reservationen kan ske op til 24 måneder før et arrangement
Overgangsbestemmelser:
- Indgående lejeaftaler skal respekteres
- Nye regler træder i kraft pr. 1. januar 2016
(Forslaget blev behandlet på et møde i OB d. 27. maj. 2015)
6: Ansøgning om opsættelse af flethegn, Saralystparken 6 (de betaler selv, vi afventer svar).
• De må ikke have et fast hegn, men gerne en flytbar læskærm.

7: Evt.
• Hunde og katte:
Regler fra gammel og nuværende husorden, vi vil tage det op på de kommende ordinære beboermøde.:
Forslag til en formulering:
Det er ikke tilladt at have hund eller kat i afdelingen. Man må gerne have en hund eller en kat på besøg, men det er ikke tilladt at have overnattende dyr.
Det er dog tilladt at have små gnavere, som hamstere, marsvin, samt fugle i bur.
(Denne formulering er ikke komplet, da der mangler lidt info om regler for besøg og antal maks besøg – vi må kigge på det inden afdelingsmødet d. 31 august)

• Jo Falcks ”genbrugslokale”: Hvad gør vi?
Kan vi evt. sætter en gammel yderdør dør ind i rummet, (hvis vi skal have udskiftet kælderdøre) så det bliver afskærmet ifht. de ting som varmemestrene har opbevaret i rummene.
• Bagagerumsmarked; kontakt beboer igen, som gerne ville arrangere det?
Tekla får hendes adresse og prøver at kontakte hende. Evt. kan det være aktuelt til
august/september eller flyttes til næste forår pga. kloakprojektet.

* REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 6 maj 2015 KL 19:00
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
tilstede var: Orla, Dorte, Bent, Jimmy (Fanny og Tekla på job)

Indkommet post:
a. forespørgsel. vedr. trappevask og vasketider brevene vedlagt som pdf fil,til administrationen ALBOA, forslaget vil blive behandlet på det ordinære beboermød
b. Vi har med glæde modtaget rigtig mange svar fra beboerne med ideer til Senior Sommerudflugt 2015 se pkt.: 1

c. Ny lejer: 1 ny lejer 1 fraflytter,

Brev fra advokat til : Egebæksvej xx

d. Div. Mail fra ALBOA

1. Planlægning af sommerudflugter Familie / SENIOR bestyrelsen har med stor taknemlighed modtaget rigtig mange svar på ideer til seniorudflugt 2015 der arbejdes nu på at finde det bedste udflugtsmål til seniorudflugten familieudflugten i år er til LEGOLAND datoer for begge arrangementee bliver ophængt i opgangene, 14 dage før tilmeldingen..

2. MØDE Vedr. Hele kloak projektet; opstartsmøde med alle implicerede rådgivere og leverandører, den 7 maj kl 08.30 SELSKABSLOKALET Saralyst Allé 43

Opstart og planlægningsmøde den 10 juni 2015, der opstilles nu skurby og gøres klar til byggeplads

3. Havevandring den 18. maj kl 15:00 herunder gennemgang af selskabslokale renovering af køkken mm.
Formøde med Jens Grønnegård 18 maj OA//KBO vedr. vaskerierne, der skal males og i den forbindelse fjernes gamle installationer og rør. Evt. afslibning maling og eller polering af terrazzogulve

4. Repræsentantskabsmøde 28 maj 2015 kl 18:00

5. Ansøgning om opsættelse af flethegn Saralystparken 6 (de betaler selv) vi afventer svar fra boerne.

6. Eventuelt*REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 8 april 2015 kl 19:00
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
til stede var: Orla, Dorte, , Bent, og Tekla
(ikke mødt ikke afbud Jimmy, På job Fanny )

1. Indkommet post:
3 Ny lejer
3 fraflytter
Nyt køkken Egebæksvej 123

”Placering af nedgravede containere” …
Forslag fra Ejendomsfunktionærene er videresendt til bestyrelsen

Div. Mail fra ALBOA
Tæppe vask i vaskerierne, det er ikke tilladt at vaske/tørre gulvtæpper i maskinerne, det eneste der kan godkendes er små kludetæpper forliggere og lign små tæpper uden gummi bagside.
Tæppevask og rensning henvises til specialister der findes eksempelvis renseri L. A. Ringsvej der kan håndtere tæpper i større mål.
Der bliver indarbejdet i ny vejledning / vaskeriregler

Forespørgsel om bagagerumsmarked, vi kontakter forslagsstilleren om muglighederne nu hvor vi skal i gang med større ombygningsprojekt.

Vedr. Jo Falks ”genbrugslokale” vi skal lige have afklare om det lokal vi har kig på kan bruges

2. Vi skal have taget stilling til placeringen af nedgravede
affaldscontainere (se forslag fra ejendomsfunktionærene)

Umiddelbart er den placering der er godkendt på det ekstraordinære afdelingsmøde jo ikke sådan lige at omsstøde, hvis vi skal ændre det skal vi have et nyt ekstraordinært afdelingsmøde.
Placeringen er jo aftalt med
AffaldVarme Aarhus Kommune Kompetence Affald der har godkendt placeringen og tilkørselsforhold – samt tilbud på nedgravningen.
Oversigtsplan fra Kompetence Affald og Entreprenørfirmaet VAM

Vi har fået en kopi af inspektørens PowerPoint fra afdelingsmødet.

3. Vedr. Hele kloark projektet; Er godkendt af beboerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 19 marts 2015

4. Overdragelse af selskabslokale SARALYST ALLÉ 43 til afdelingen.
Der er kommet mail fra direktør John Jensen efter vores forespørgsel. Der er forlydner fremme om at den gamle ordning fortsætter.

Vi genoptager det på ”have-vandring” her i foråret


Kan vi ikke få en ”professionel køkkenmand leverandør (gerne ham fra Bjerringbro)til at rådgive om indretning af professionel køkken.
Vi skal lige have et møde med afdelingsbestyrelsen og Inspektør hvor vi aftaler indretnings ønsker

5. Situationen om ændringer i vaskerierne tider mm., arbejdes der på, da vi jo har lovet at det skulle være færdig og gennem ført ved årsskiftet 2014-15
Vi har modtaget 5 klager over vasketiderne på 2 timer
Da der åbenbart var nogen misforståelse i forbindelse med tolkningen af referatet fra beboermødet i september 2014, har vi valgt at rette tiderne op til 2½ time i en forsøgsordning til næste ordinære afdelingsmød i udgangen af august 2015 hvor vi vil anbefale at vi retter ind til 2 timers vasketid, for at effektivisere vasketiderne og undgå tomgang.

6. Ansøgning om opsættelse af flethegn Saralystparken 6 (de betaler selv)
Beborene i nr 5-6 har søgt om opsættelse af læhegn 3 fløjet løst – vi skal lige se et udkast hvordan hegnet ser ud så det evt. kan godkendes. Det er ikke umiddelbart nogetproblem.
7. Eventuelt


 


*REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 4. marts 2015 kl. 19:00
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
til: Orla, Dorte, Bent, Peter Jimmy, Tekla , Fanny ikke mødt på arbejde

1. Indkommet post:
Ny lejer: 1 ny lejer
1 lejer fraflytter:

POST:
Takkekort for buket til tidligere formand Afd.5 og bestyrelsesmedlem af afdelingsbestyrelsen afd 53 (007) Erik Hansens Bisættelse.

2. Træffetiden
,SP 22 forespørgsel om trappevask, samt beder os skåne kirsebærtræet i plænen (kan vi ikke nøjes med at beskære det) det giver god skygge om sommeren og det ser jo ud som om der stadig er liv i træet.

Udkast til beplantning af hæk-arealet mod Rosenvangs Allé
… forslag fra Ejendomsfunktionærene
Forevist bestyrelsen og er sat i gang.
Div. Mail fra ALBOA

3. FASTELAVN søndag den 15. februar 2015
Evaluering
Gennemgang af forløbet fastelavn indkøb mm, vi fastholder bestilling af godteposer til 60 stk

4. Vedr. kloak projektet;

Vi har medio Januar modtaget licitationsmaterialet fra Ingeniørfirmaet ILK, .det er sendt ud til potentielle entreprenører, kopi materialet er som tidligere nævnt placeret i bestyrelseslokalet.
Projektmøde Saralyst Allé 43 4. marts 2015 kl 13:00 efter licitation mm. med de involverede parter ingeniører, arkitekt projektafd. Ejendomsfunktionærene og afd. bestyrelse Bent og Orla kommer,
vi venter svar fra Jimmy, Dorte har meldt fra, er på arbejde, Tekla har meldt fra.
Bestyrelsen modtog kopi af det udleverede materiale fra mødet, der afholdes ekstra ordinært beboermøde den torsdag den 19.marts 2015 kl 19:00 Saralyst Allé 43. Vi (bestyrelsen) skal enten onsdag aften efter kl 19:00 eller torsdag eftermiddag stille stole op til arrangementet
Der er ikke noget egentlig traktement til mødet, vi indkøber nogle øl og vand med returret

5. Overdragelse af selskabslokale SARALYST ALLÉ 43 til afdelingen.
Der er kommet mail fra direktør John Jensen efter vores forespørgsel der er sendt ud til bestyrelsen og til afd. 9, der tages stilling og informeres efter organisationsbestyrelsesmødet i marts 2015 ! ?
Vi afventer svar fra ALBOA hvad der skal ske efter organisationsbestyrelsesmødet i marts 2015, og svar på vores brev til JJ

6. Situationen om ændringer i vaskerierne tider mm., arbejdes der på, da vi jo har lovet at det skulle være færdig og gennem ført ved årsskiftet 2014-15
Vi har modtaget 2 klager over vasketiderne på 2 timer
Interessant at klagerne der i alt er kommet 5 stk – dvs 3 husstande, de er faktisk kommet inden at de nye vasketider er sat i værk.
Der sendes brev direkte til de 5 klagere, vi retter forsøgsperioden sammen med søn og helligdagsvask, med vasketider på 2½ time til næste beboermøde hvorefter vi går over til 2 timer


7. Eventuelt

Til Kim / Jens : Nu da vi alligevel havde referaterne fremme kan vi jo se at vi har lovet Jo Falk et lokale til genbrugstøj og der er ønsker om en reol til genbrugseffekter på pladsen ved SP 6 – Lene (afd. 9) og Bent vil holde styr på denne reol.

* REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 4. februar 2015
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
tilsted: Orla, Dorte, , Bent, Tekla, (Jimmy meldt fra , Fanny på job ) og
Peter trækker sig fra bestyrelsen

Indkommet post: 1 ny lejer 1 fraflytning

Fremleje:1 lejlighed

Vi skal lige have undersøgt hvordan reglerne er for fremleje
Der er modtaget (udskrevet) regelsæt for fremleje fra ALBOAs hjemmeside
ligeledes er
Vinterberedskabet udskivet til bestyrelsesmedlemmerne der måtte ønske det, også fra ALBOAs hjemmeside.

Gennemgang af information fra inspektør (KBO) om rottebekæmpelse, Der meddeles at Aarhus Kommune opsætter rotte-spærringer på alle deres skelbrønde
Derfor skal vi etablere spærring på vores (afdeling 007)
16 skelbrønde a kr. 3.000 altså i alt kr. 48.000
Inspektør Kim B. Olsen skal på møde i dag (onsdag den 4/1-2015) med Projektafdelingens Ole Berg høre om dette er inkluderet i vores Kloak Projekt.

Bekæmpelse af sølvkræ kan af skadedyrsbekæmper udføres på 1 dag såfremt der er 3 tilgængelige lejligheder a kr 800,- pr lejlighed.

1. Brev fra ALBOA vedr. overdragelse af selskabslokaler til de respektive afdelinger, er videresendt til bestyrelsens medlemmer inden jul
Se punkt 5

2. Ny i bestyrelsen, Tekla Pryds indtræder dags dato i bestyrelsen da Peter Graugaard Sørensen, udtræder grundet arbejdspres.
Tekla bydes velkommen i bestyrelsen.

3. FASTELAVN søndag den 15. februar 2015
Indkøb og plakater : Orla
Plakater opsættes af Bent Tekla og Dorte
Bestyrelsen møder ind søndag den 15. februar kl 13:00 for opstilling af borde og opsætning af tønder.

4. Vedr. kloak projektet;
Vi har medio Januar modtage fra Ingeniørfirmaet ILK licitationsmaterialet der er sendt ud til potentielle entreprenører, materialet er som tidligere nævnt
placeret i bestyrelseslokalet.

5. Overdragelse af selskabslokale SARALYST ALLÉ 43 til afdelingen.Højbjerg den 14. januar 2014

SPØRGSMÅL til ALBOA
vedr.:
Overdragelse af selskabslokale Saralyst Allé 43 til afdelingen
SARALYSTPARKEN I,III afd. 007

 1. Efter gennemgang af materialet der blev fremsendt før jul,
  1. Vi kan ikke se hvad der skal foretages i selskabslokalet,
  2. ”køkkenindretning,
  3. Nye indkøb,
  4. Nye møbler til for lokalet,
  5. Nye borde og stole i (i stedet for de uhåndterlige bordplader og stel vi har nu) vi har tidligere fremsendt tilbud fra leverandør til udvalget for selskabslokaler for 3 år siden, -
  6. Kommer vi ikke med på råd ved indkøb og indretning ?
 2. 7. Hvem står for opgraderingen af vores selskabslokale SARALYARPARKEN 41?
  8. Regler for den fremtidig drift udlejning, af lokalet
  Vi kan giver besked om afdelingsbestyrelsens holdning til den fremtidig drift og vedligeholdelse, når vi har modtaget svar på ovenstående
  Der er kommet mail fra direktør John Jensen efter vores sidste forespørgsel, der er sendt ud til bestyrelsen og til afd. 9, der tages stilling og informeres efter organisationsbestyrelsesmødet i marts 2015 ! ?

6. Situationen om ændringer i vaskerierne tider mm., arbejdes der på, da vi jo har lovet at det skulle være færdig og gennem ført ved årsskiftet 2014-15
Der er fastsat vasketider på 2 timer, også gældende søn- og helligdage så hurtigt som muligt efter udsendelse af information til alle beboere.

7. Eventuelt
Vi skal have afklaret forholdene omkring hunde på besøg, det skal præciseres at det ikke tilladt at have hund, katte i afdelingen, så vi undgår papirarbejdet med hunde på visit, dette skal være afklaret så vi kan have det med på det ordinære beboermøde i august 2015

Højbjerg den 5 februar 2015 sign oa

*REFERAT

Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 7. JANUAR 2015
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
tilsted var: Orla, Dorte, , Bent , og Tekla, Jimmy
(IKKE MØDT: Peter; Fanny på arbejde )

1. Indkommet post:
4 Ny lejer:
4 fraflyttere.:

Nyt Køkken: Saralystparken 19,

Mangelgennemgang af garager afd 9
vi ser frem til en løsning af problemerne med låse mv.

Brev fra ALBOA vedr. overdragelse af selskabslokaler til de respektive afdelinger, er videresendt til bestyrelsens medlemmer inden jul
se pkt.3 – længere nede på siden

Mail fra Arkitekt vedr. referat fra sidst projektmøde kloak
det forventes at arkitekt og ingeniør bliver enige om hvad der skal bruges af materialer bestyrelsen har tidliger bakket op om det freslåede materialevalg .,
2. Der har været holdt møde vedr. reetablering efter kloak projekt.2.dec. Kl. 15:00 SA 43 der fremsendes materiale , - og ref. fra mødet er kommet fra ILK. Der indkaldes til nyt møde når det fornødne materiale tegninger mm er klart, hvorefter der indkaldes til licitation
Der afventes indkaldelse til licitationen når materialet er klar – ogvi har fået en kopi (afdelingsbestyrelsen)


3. Overdragelse af selskabslokale SARALYSTPARKEN 43 til afdelingen
Efter gennemgang af materialet der blev fremsendt før jul,
A) kan vi ikke se hvad der skal foretages i selskabslokalet,
B) ”køkkenindretning,
C) og ny- indkøb,
D) møbelkøb til for lokalet,
E) nye borde og stole i (i stedet for de uhåndterlige bordplader og stel vi har nu) vi har tidligere fremsendt tilbud fra leverandør til udvalget for selskabslokaler for 3 år siden, -
F) Kommer vi med på råd ved indkøb og indretning ?

G) Hvem står for opgraderingen af vores selskabslokale SARALYARPARKEN 41?

Vi giver besked om afdelingsbestyrelsens holdning til den fremtidig drift og vedligeholdelse, når vi var svar på ovenstående

4. Situationen i vaskerierne
Bestyrelsen blev orienteret om den seneste korrespondance mellem Electrolux og ALBOA, som forventer at have løs problemerne (fejl i reservationssystemet ) såfremt der konstateres fejl i afregningen skal man henvende sig til varmemester Jens Grønnegaard,
med vaskebrik så har han materiel så man kan se forbruget og evt rette fejl.
Bestyrelsen finder det relevant at ændre vasketiderne til 2 timer hvis det hjælper på planlægningen programeringe, og gør hele vaske systemet mere overskuelig.
Vi imødeser at helligdagsvasken iværksættes så hurtigt som muligt.

samt omsættes nye informationstavler i vaskehusene. Samt maling som aftalt af vaskehusene

5. Eventuelt
Der er konstateret at der tømmes askebæger ud af vinduer,SP 23 og at at der stadig udsmides brød mm fra altan SP 9

Der ledes efter afklaring med bekæmpelsen af ”SØLVFISK” i lejlighederne?

Få bestyrelsen oversigt over vinterberedskabet, og hvordan det fungere i år, vi har altid fået en kopi af planen

REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 5 november 2014 kl 19:00
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
til: Orla, Dorte, , Bent , Fanny og Tekla, Peter meldt fra, Jimmy ikke mødt

1. Gennemgang af kloakprojektmøde i går 4/11 kl.15.00
2. Indkommet post:
5 Nye lejere og 5 opsigelser
1 fremleje
Klage over misligholdelse af lejemål Egebæksvej

3. Der har været holdt møde vedr. reetablering efter kloak projekt.29/10-2014 med varmemestre havearkitekt og inspektør + Orla og Bent fra bestyrelsen.
4. Der var kloak projektmøde i går eftermiddag 4. nov. Kl. 15:00 SA 43 der fremsendes materiale , - og ref. fra mødet kommer fra ILK.
Vi gennemgik materialet og hvad der eller blev besluttet på mødet, det kommer som sagt tidligere i referat fra Ingeniørfirmaet ILK.

5. Der sendes breve til vore sponsorer ang. Julebanko 5 december, som der skal følges op på. Der skal opsættes plakater i alle opgange 10-14 dage før.
Opstilling til julebanko 4.dec kl 18:30

6. Repræsentantskabsmøde ALBOA den 24 november 2014 kl.18:00 tilmelding
Orla tilmelder: Dorte , Bent og Orla

7. Der er indsendt data til kalenderindstik til ALBOA for afdelingen 2015

8. Er der nyt om bekæmpelsen af sølvfisk i lejlighederne. Har man nogen ide om hvor de komme fra ?

9. Forespørgsel om vaskehusenes søn/helligdags åben vedtaget på beboermøde

10.

Eventuelt


REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
mødet den 1.oktober 2014 flytte grundet ferie
ordinært møde onsdag 8. oktober 2014
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
til stede: Orla, Dorte, Jimmy, Bent , Fanny og Tekla ( Peter meldt fra),

Velkommen til ny suppleant Tekla, vi ønsker at du må falde godt til i bestyrelsesarbejdet

1. Indkommet post:
1 Ny indflytter den: 01-10-2014
1 Fraflytter: den 1-09-2014

2. Der er kommet dagsorden til projektmødet vedr. kloak mm den 13.oktober 2014 kl 15:00
Se nedenfor pkt.6

Orienteringsbrev nr 2 vedr. vedligeholdelse og isolering i afd. 9
Garager lejet i afd. 9 – det undre os at vi uden varsel får en lejeforhøjelse på kr. 50,- pr måned, svarende til en stigning på 25%, samt at der med under en uges varsel skal ryddes garager, det havde været rart at (Lejere fra afd. 007af garager i afd 9) var blevet orienteret efter afd. 9’s beboermøde om renoveringen og prisforhøjelserne.

Fra vores beboermøde 1 september 2014
Er der nyt om de vedtagne ændringer af vasketider mm som vi fik vedtaget på vores beboermøde (afd 007)

Vi skal også have set på ændringer af ordlyden i vores ordensregler om hund/kat på kort visit – skal vi ikke kontakte de 2 forslagsstillere, og her yderligere forenkle Frank’s forslag

3. Gennemgang af korrespondance med Direktør John Jensen vedr. , mobiltelefonantenner Saralystparken 2-4.
Vi skal have godkendt Allonge samt fortsætte lejekontrakten som den foreligger; dvs. ingen prisreduktion, men opdatering af de nuværende master med ca. 60 cm til absolut max. 100 cm
Allonge er underskrevet af Direktør John Jensen og godkende af afd. bestyrelsen – nu mangler kun lejers accept.


4. Fra sidste møde: Tilbud på Imprægnering Egebæksvej gavle 105, 111 og 121, efter svære fugtskader i lejligheder, vi sætter i gang og vil gerne orienteres om planerne i afd 9 – skalmur og isolering.
Imprægnering.ER sat i gang med nogen forsinkelse, har vi i ALBOA styr på udførelsen
Er der kontrolleret frugtskader/ isolering Saralyst Alle 41 st tv, hvad skal der gøres her, for at afhjælpe problemerne?

Fik vi løsning på problemet med ”sølvfisk” i lejlighederne hvad skal vi gøre for at få afhjulpet problemet nu hvor vi går ind i efterårs/vinter sæsonen

5. Der skal indsendes data til kalenderindstik til ALBOA
Der er kun 1 ændring
Jimmy er flyttet fra SARALYSTPARKEN 14 til SARALYSTPARKEN 7 st. th


6. Der afholdes projektmøde den 13 oktober 2014 kl 15:00 start ved selskabslokalet Saralyst Allé 43 – vi ser først rundt i terræn herefter afholdes møde med ingeniør, arkitekt, ALBOA teknisk og projektafd, varmemestre og afdelingsbestyrelse


7. Fra forrige møde: Vi skal se om der er midler til fodhegn mod Holmevej og Egebæksvej

8. Eventuelt
Julebanko der planlægges breve til sponsorer


 

Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde SARALYSTPARKNE I, III afd. 007
1.september 2014 i Selskabslokalet Saralyst Allé 43
Der deltog 58 personer der repræsenterede 44 lejemål

F
ormanden Orla Andersen bød velkommen og fik
1. Forsamlingens godkendelse af forretningsord for afdelingsmødet.
2. Valg af dirigent Knud Rasmussen blev foreslået og valgt
nedsættelse af stemmeudvalg, valgt Anders, Peter og Bjarne
3. Valg af referent Dorte Petersen blev foreslået og valgt
4. Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år ved Orla Andersen :
Gennemgang af hvad der er sket i afdelingen siden sidste obligatoriske afdelingsmøde,
Vi har deltaget i 2 repræsentantskabsmøder i ALBOA, - så har vi deltaget i åbenhus ved ALBOA, arrangement hvor de ny renoverede og moderniserede administrationslokaler blev fremvist..
Vi havde ud over det ordinære afdelingsmøde sep. 2013 et ekstraordinært beboermøde i jan 2014 hvor vi fik godkendt haveregler og afstemning om der skulle etableres dørtelefoner.
Der har været forhandlinger med lejeren af det ene sæt mobilantenner, for en forlængelse af kontrakten til 10 år – forhandlingerne er afsluttet og man kører videre på de gamle gældende aftaler/kontrakter
Der er sidste år blevet smurt og justeret vinduer, i den forbindelse fik vi en rapport om vinduernes tilstand.
Vaskehuse
Det nye bestillingssystem er nu etableret således at vi kommer til at køre et fælles system i hele SARALYSTPARKEN og flere andre afdelinger i ALBOA. Vi afventer stadig på at få leverandøren til at udvikle en APP, så man kan komme i forbindelse med systemet fra Smartfone IPad og hjemmecomputer.
Anvend hjemmesiden som tilskrevet i brev med koder. Der er bestilt ny tørretumbler vaskehuset SP 18, den opstilles snarest i stedet for den defekte.
Energirapport
Vi har en energirapport over afdelingen, som vi sammen med den energiansvarlige i teknisk afdeling ved ABOA skal have gennemgået
Det drejer sig om varme-, elektricitet-, vandforsyning. Der skal tages stilling til hvad der evt. kan gøres bedre for at opfylde myndighedernes krav, og opfylde vore eventuelle ønsker samt økonomiske formåen i den forbindelse.
Fremtidige projekter
Vi har også været inde og se på langtids budgettet, og vi er her meget opmærksom på om henlæggelserne rækker.
Bestyrelsens planer for de kommende år er at vi ser på vedligeholdelse, sammen med varmemestre og inspektør, der er nødvendige, således at vi ikke kommer til at påføre os for store huslejeforhøjelser.
Der er færdiggjort reparation af de dårligste kældertrapper i den gule afdeling. Der er ligeledes foretaget reparation og fornyelse af nogle af fortrapperne, de trapper hvor gelænder og støttemurer er defekte. Disse reparationer var der taget højde for i vore budgetter.
Tilskud, egen trækningsret er blev drøftet med direktionen.
Afdelingen har planer om at udskifte/reparere/etablere kloakledninger og etablere nye belægninger, samt reparation/udskiftning af kældernedgange i hele afdelingen. Efter de kraftige regnskyl inden for de sidste år, har vi igen konstateret oversvømmelser i kældrene for at undgå noget af dette, har vi set på dræn og kloakernes tilstand ud fra den rapport vi fik udarbejdet i 2006-2007.
Derfor har vi sammen med ALBOA tekniske- og projektafdeling og ingeniørfirmaet I. Lykke Kristensen, set på hvordan kloakernes tilstand er i dag, om der er kommet flere rotter til og hvad der evt. kan gøres når de eksisterende kloaker repareres.

 

Det er ønskeligt at få kloaker up-to-date, vi erfarer også at kommunen har krav om at vi skal have separeret/adskilt vores kloaker i spildevand og overfladevand.
Der er afholdt møder med ingeniør, ALBOA’s projektafdeling og afdelingsbestyrelsen. På møderne drøftedes omfanget og efterfølgende prissætter ingeniørerne projektet.
På baggrund af prissætningen ansøger afdelingsbestyrelsen om tilskud fra egen trækningsret ved administrationen/direktion, der herefter beregner konsekvenserne, men herom senere pkt. 8

Der er udskiftet Circonventiler. Det sikre at man får varmt vand uden forhindringer og forsinkelser, denne montering blev foretaget sidste efterår.
Der er installeret nyt styresystem til varme forsyningen i den gule del, det er monteret og kører nu.
Der er iværksat en fugt imprægnering af gavlmure Egebæksvej 105-111-113, 115 & 121
Haveanlægget er trimmet og der køres efter en fast plan for udtynding og genplantning, og reparationer i de kommende år.

Vi arbejder på at etablere ekstra P. plads ved Egebæksvej 101-105, og tørrestativet er udskiftet, og i forbindelse med kloakprojektet vil vi etablere nye cykelstativer langs husmurene mod vejen hvor det er muligt i hele afdelingen..
Istandsættelse af indgang ved Saralystparken 19 er færdig etableret med et godt resultat, nu mangler kun kældertrappen, der sammen med de øvrige kældertrapper skal efterses og repareres. Hvis ikke samtidig med kloakprojektet så i år 2021-2022
Der er foretaget afskærmningen ved pladsen SP 6, berberis buskene er fjernet og der er etableret rækværk.
Legepladsen SP 18/24 har fået udskiftes faldsand til en anden kvalitet, for at forhindre sandflugt at det gamle faldsand fra legpladsen. Der holdes også løbende øje med vore bygninger og installationer.

Arrangementer
Vi har afholdt julebanko som sædvanlig første uge i december, med meget fine præmier fra sponsorer og god tilslutning, og sammen med SARALYSTPARKEN II afd. 9 har vi afholdt juletræsfest, og fastelavn. Disse arrangementer vil blive fortsat i det kommende år.
Udflugter
Familieudflugten til Djurs Sommerland
Vi var i år ikke heldige med vejret, et par byger kom i vejen, men vi havde 4 busser afsted vores indtryk turen var vellykket.
Vi kom frem til Djurs Sommerland med 2 timers godt vejr så styrtede regnen ellers ned, men vi var jo blevet varslet i forvejen så alle havde taget deres forholdsregler med regntøj og madpakker, så trods regnen gik turen godt og de 4 busser kunne vende hjem til Saralystparken hvor vi var kl 18:00.

Senior/Pensionist Udflugten i år til FRØSLEVLEJEREN
Vi har siden sidste møde haft fælles udflugter sammen med afd. 9, I år gik turen så til Frøslevlejren ved grænsen i Sønderjylland, det er i år 70 år siden at denne lejer blev åbnet og taget i brug – under den tyske besættelse.
Det var meget interessant at høre om de uhyrligheder tyskerne påførte os dengang.
Efter foredrag og rundtur på egen hånd i lejeren gik turen atter hjem til Saralystparken
Info
Vi vil gerne opfordre alle beboere til at vise gensidig respekt for hinanden i forbindelse med støj, i skal være opmærksomme på at vi jo bor i et byggeri der er over 60 år gammelt og derfor meget lydt – og ideen med at bo i et sådan kompleks er at man tager hensyn til hinanden i forbindelse med daglige gøremål, så udvis tolerance og efterlev de regler afdelingen har skitseret i den omdelte husorden som vi i dag har et punkt der skal justeres.
Vi opfordre jer til at følge vores hjemmeside www.Saralystparken.dk, hvor vi løbende vil informere jer om hvad der sker omkring os, samt i kan se vores referater og dagsordner fra afdelingens bestyrelsesmøder.


Anny Rasmussen ”køre” stadig onsdagsklubben hver onsdag kl 14:00 for beboerne i begge afdelinger. 007 og 009 alle er velkomne

Varmemestre
Vore varmemestre har udført en flot opgave i år (2013-2014) Der har været en del kurser, et af kursere har Jan gennemført med flot resultat og Ivan i år også med et fint resultat, denne sæson er det Per der skal på kursus.
Vi havde i den forløbne vinter fået gennemført en god snerydning af vejene i Saralystparken.
Tak for at i også holder haveanlægget i fin stand.

Tak
Så vil jeg gerne takke afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionær - TEAMET for et godt samarbejde i år, ligeledes til Knud, John og Kim, tak fordi i atter i år ville deltage og hjælpe med afviklingen af afdelingsmødet i vores afdeling.

Forespørgsler til beretningen:
Spørgsmål / Svar:
Kusk, Saralystparken 20: Hvorfor skal man bruge egen trækningsret (besvares under punk 8 af Direktør John Jensen) Er der lavet en plan for beplantning, flise lægningen ved nr. 19 indgang er virkelig godt lavet ros til dem der har gjort det ( Vore varmemestre Ivan og Jan med lidt hjælp fra en entreprenør)
OA svar: Ja vore varmemestre har lavet en udførlig plan over hvad der skal plantes og fjernes.
Frank, Egebæksvej 103, P pladser ved tidligere tørrestativ, Vinduer er der en rapport efter smøring og justering.
OA: Ja der forsøges indpasset nye P.pladser, vinduerne var i rimelig god stand, det vil vise sig om energirapporten siger noget om vinduer, men foreløbig vil vi hver 5-6 år gennemgå smøre og justere. Vinduerne er ikke blevet smurt (siden vi fik dem installeret)
Beretningen godkendt af forsamlingen
5. Fremlæggelse af regnskab for 2013 til orientering ved ALBOA’s direktør John Jensen
Informerede om de øgede forsikringsomkostninger der var årsag til udgiftsstigningerne
spørgsmål til regnskabet
Frank Egebæksvej 103: Kan angreb af skimmelsvamp ikke forsikres,
John Jensen Svar nej det kan det desværre ikke.
Jo Falk Egebæksvej 103: Hvorfor er skades niveauet så høj.
John Jensen: bl.a. rørskader tynger meget
Lotte Saralystparken 14, Hvad sker der med brugsen
John Jensen: Det er afdeling 9, - men der er byggetilladelse til 2-3 boliger + gæsteværelse.
Peter Egebæksvej 119: Hvor mange gæsteværelser bliver der og kan man leje dem?
John Jensen: Dette tages op af den anden bestyrelse (afd9)
Frank Egebæksvej 103: Hvor stor er fraflytningsprocenten
John Jensen: Gennemsnitlig ca.13,4%
Birthe Kusk Saralystparken 20: Gulvslibning
John Jensen: Der bliver slebet ved fraflytning.

 

6. Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse ved ALBOA’s direktør John Jensen
John Jensen redegjorde hvorfor vi må forvente en huslejeforhøjelse med 2,31 % da der forventes en pris- og lønstigning på 2,1% alle tal er fremsendt i det trykte materiale til dette afdelingsmøde, hvor det også fremgår hvordan vores huslejeniveau i forhold til andre afdelinger, evt. uddybning af budgettet kan ses på ALBOA’s hjemmeside www.alboa.dk

Budgettet til afstemning, og godkendt af forsamlingen

7. Indkomne forslag:
a. Forslag fra afdelingsbestyrelsen – ”hunde på kort visit” , der indkom 2 nye forslag der nu gennemarbejdes, da det stadig ikke er tilladt at have hund /kat i afdelingen og afgørelsen forventes vedtaget på næste beboermøde
b. Forslag fra afdelingsbestyrelsen –vasketidslængde
Isabella Saralystparken 14, Herdis Egebæksvej 103 og Lotte Saralystparken 19, syntes det var en god ide med vasketider på 2½ time pr tur
c. Forslag fra afdelingsbestyrelsen –Vasketider Søn og helligdagsvaskc. Forslag fra afdelingsbestyrelsen –Vasketider Søn og helligdagsvask
Marion Saralystparken 14, Hvem har behov for at vaske søndag
OA Svar: Eksempelvis børnefamilier og folk med skiftende arbejdstider
Lotte: Saralystparken 19: Julen 2014 falder 24-25-26 december (onsdag torsdag fredag)
Birthe Egebæksvej 123: Bor over vaskehuset ( er ked af søn- og helligdags åben)
Egebæksvej 123 st. Bor lige over vaskehuset ( er ked af søn- og helligdags åben)
Peter Egebæksvej 119: Forslag indføre 2½ time kl 10-15 søndag
Inspektør KBO: forslaget er uoverskuelig at få til at passe ind i vaskesystemet
Forslagene (2) b. og (3) c. gik til skriftlig afstemning

Der var 88 stemmesedler
54 ja stemmer-
27 nej stemmer til forslagene
5 blanke og
2 ugyldige stemme.
Forslagene vedtagetd.

Forslag fra Jo Falk Nielsen – genbrugsrum
OA: anbefalede at vi i afdelingen finder lokalitet til genbrugseffekter, men det kræves at der nedsættes et udvalg der administrere effekterne og sørge for oprydning da afdelingsbestyrelsen og varmemestre ikke kan påtage sig den opgave.
Frank Egebæksvej 103: God ide bare det ikke bliver i vores kælder
JO Egebæksvej 103. påtog sig opgaven
Forslaget godkendt

e. Forslag fra Dorrit Larsen, flisearealer
OA svarede at når vi får godkendt kloakprojektet giver det sig selv at indgangspartierne Saralystparken 4-3-2 -7—13 I øvrigt vil vi forsøge at etablere cykelstativer efter retablering af kloakarbejdet langs husmurene hvor det ermuligt.
Forslaget trækkes

8. Orientering om kloakprojekt
John Jensen: - Informerede om kloakprojektet, hvad det omfatter, eksempelvis separation af regnvand fra spildevand, hertil nye omfartsdræn, strømpeforing af de gamle kloaker. Retablering af de opgravede veje og ny belægninger.
Fra egen trækningsret forventes det at beløbet bliver ca. 2 mil.kr det samlede projekt forventes at andrage 23.mil. kr. administrationen vil finde en lempelig finansiering, der kan godkendes af Aarhus Kommune. Herom mere på det ekstraordinære beboermøde der afholdes først i 2015 når vi har fået licitationen på plads og kan se den endelige pris på projektet.
Spørgsmål Anders Sarlystparken 11: Er det kun i Saralystparken der skal separerer overfladevand og spildevand.
John Jensen: Nej det er hele Aarhus Kommune der har denne plan for Højbjerg og hele kommunen
Spørgsmål Lotte Saralystparken 19, Os med haver hvad sker der her, kan vi opsætte regnvandstønder?
John Jensen: Der bliver taget hensyn til haverne. De gennemgående ledninger placeres uden for haverne.
Knud Saralyst Allé 41 : Hvor ligge de gamle kloakrør?
John Jensen: De er under blokkene, det er her der foretages en ”strømpe-foring” som viste prøve.
(vist på mødet)

9. Valg af 3 medlemmer til afdelingsbestyrelsen
a. Valg af formand for 2 år Orla Andersen genvalgt
b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Dorte Petersen genvalgt
Bent Rasmussen genvalgt
10. Valg af 2 suppleanter for 1 år:
1 suppleant Tekla Pryds
2 suppleant Fanny Middelfart
11. Eventuelt
Isabella Saralystparken 14: Kan vi få en oprydning af gamle cykler fra kælderen
Ivan svarer den er planlagt
Jette Egebæksvej 123: Skilt op i vaskehus Egebæksvej 125 ” brug kun indgange i gavlene”
Lone Saralyst Allé 41 st.tv: Vi blev lovet en termofotografering vi har ”papvæge” i stue de er vist ikke lovlige – samt fugt/kuldeproblemer.
Bent Saralystparken 6: Husk at få skiftet sedlerne ud på cyklerne i kælderen ( der hvor de sidder fra sidste gang vi havde oprydning)
Marian Saralystparken 14: Det opfordres til at stille cykler i cykelrum kælderen, så tæt på egen opgang som muligt.

Mødet slutter, dirigenten takker for den gode ivrige debat samt god ro og orden under mødet.


Højbjerg den 14. september 2004

*REFERAT

Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 3.september 2014
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
tilstede var: Dorte, Orla, Peter, , Bent Fanny og
(Fanny var på job , Tekla meldte fra, Jimmy meldte fra syg)

1. Indkommet post:
der er kommet Ny lejer: 5
Der er 5 lejere der er fraflyttet i perioden


Forslag Vedr. ønske brug af vaskemidler uden parfume Fra
Egebæksvej 125.
For 3 år siden have vi forslaget oppe på beboermødet med en udgiftsneutral løsning med automatisk doseringsanlæg, forslaget blev den gang forkastet

Besøg i træffetiden:, Saralystparken 21,
Der er efter beboerens udsagn noget galt med behandlingen af gulvene i lejligheden, lakering afslibning mm. Samt gulvenes generelle dårlige forfatning
Det vil vi gerne bed Inspektør Kim B. Olsen om at få afklaret, har det noget på sig ? .

2. Evaluering af:
Sommerudflugter – Djurs Sommerland og Frøslev Lejeren
Udflugterne blev afviklet uden problemer, kun vejret gjorde en forskel, vort indtryk var at alle var tilfredse.
Nu går vi i gang med at planlægge næste års ture – vi afholder snares fællesmøde med afd. 9
3. Evaluering af
Beboermøde 2014
Det ordinære beboermøde blev afviklet i god ro og orden, der var 58 personer til stede, der repræsenterede 44 lejemål + vore varmemestre (2)og inspektør samt direktør.
Vi afventer at de vedtagne forslag bliver ført ud i livet så hurtigt som muligt,

Til sekretariatet:
Det ville være rart at få udskrevet beboerlisterne så de kun omfatter lejlighederne i vores afd. 007 gerne med 3 afkrydsningsfelter i højre margen

Referat fra mødet er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort snarest med de relevante underskrifter.


4. fra sidste møde: Trappe projekt til kældre Egebæksvej er færdig med 1. del.

5. fra sidste møde: Tilbud på Imprægnering Egebæksvej gavle 105, 111 og 121, efter svære fugtskader i lejligheder, vi skal nu finde midler til en mere permanent løsning (skalmur eller udbedring af det eksisterende murværk) inden for de kommende år, her skal vi se hvad energirapporten har at sige .
Imprægnering.ER sat i gang om end med nogen forsinkelse
Har vi (Teknisk afdeling ALBOA) styr på at Imprægneringen bliver gjort som aftalt og kontrolleret, det er jo vigtigt, da eksperimentet jo ikke var gratis.

6. Der er Modtaget dispensationsansøgning fra ILK vedr. kloak renovering
fra Aarhus Kommune så den del skulle være på plads.-

7. Vi afventer svar fra administrationen for beregning af udgifts finansiering af kloakprojekt og lånedispensation fra Aarhus Kommune, samt maksimalt træk fra egen trækningsrets pulje HAB.
Men som vores Direktør John Jensen sagde på beboermøde, skulle det hele, - projektering, licitation og finansiering - gerne være på plads så vi kan holde ekstraordinært beboermøde først i det nye år (2015)

Efter udtalelse fra Direktør John Jensen, skal denne sag nok blive klaret med de fornødne dispensationer og finansieringsforslag

8. Fra forrige møde: Vi skal se om der er midler til fodhegn mod Holmevej og Egebæksvej Vi forventer at det undersøges om der er henlagte midler eller plads i budgettet til at finansiere fodhegn, så vi kan undgå den unødige trafik på plænerne (hundeluftning mm.)
Eventuelt

 

 

 

 

 

DAGSORDEN
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ordinært møde onsdag 3.september 2014
Bestyrelseslokalet Saralystparken 7, kldr.
til: Dorte, Orla, Peter, Jimmy, Bent Fanny og Tekla

9. Indkommet post:
5 Ny lejer:
5 fraflytter:


Forslag Vedr. ønske vaskemidler uden parfume Fra
Egebæksvej 125.

10. Evaluering af:
Sommerudflugter – Djurs Sommerland og Frøslev Lejeren

11. Evaluering af
Beboermøde 2014

12. fra sidste møde: Trappe projekt til kældre Egebæksvej er færdig del 1

13. fra sidste møde: Tilbud på Imprægnering Egebæksvej gavle 105, 111 og 121, efter svære fugtskader i lejligheder, Imprægnering.ER sat i gang med nogen forsinkelse

14. Modtaget dispensationsansøgning fra ILK vedr. kloak renovering
Vi afventer stadig svar fra ILK om dispensationen er på plads
15. Vi afventer svar fra administrationen for beregning af udgifts finansiering af kloakprojekt og lånedispensation fra Aarhus Kommune.
Efter udtalelse fra Direktør John Jensen , skal denne sag nok blive klaret med de fornødne dispensationer og finansieringsforslag

16. Fra forrige møde: Vi skal se om der er midler til fodhegn mod Holmevej og Egebæksvej
17. Eventuelt

 


* REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ekstra ordinært møde TIRSDAG 3 juni 2014 efter havevandring
mødet den 4 juni annulleres
Selskabslokalet Saralyst Allé 43.
til: Dorte, Orla, ( Peter meldt fra,- Jimmy på job), (Sygemeldt. Bent)

1. Indkommet post:
3 Ny lejer:
3 Fraflytter:

2. Opsamling på havevandring fra i dag.
Samen med inspektør; Kim – VM: Jens, Jan, Ivan, Per og fra bestyrelsen Orla og Dorte
1)Løs tagsten gavl SP 13-14

2)Nedkørte Kantsten ved affaldskur SP 20

3)Kældernedgang ved SP 19 trænger til renovering

4)Udtynding af buske mod Rosenvangs Allé (Yderste række mod RA nedskæres for at give bedre vækstbetingelser for inderste række, mellemste række nedskæres og selvsåede buske fjernes)
Japansk Kirsebær der er gået ud, nedskæres og der etableres bord på stub.

5)Askekrukke ved vaskehus SP 18 flyttes op til bord/bænkesæt.

6)Syge birketræer ved stor skraldplads SP 6 fjernes

7)Gavl imprægnering efter tilbud Egebæksvej 105-111-121 samt hvis midlerne rækker 113-115. Dette er en foreløbig foranstaltning der planlægges og henlægges midler til en mere permanent løsning af problemerne på sigt.

8)Plan for beplantning/udbedring af skråning mellem SA 43-45 og tankstation efter fjernelse af ukrudt (bjørneklo) anslået pris kr.100.000 ?) <

9)Støttemur ved Egebæksvej 115 nedgang til gl VM kontor udbedres.
10)De nye kældernedgange (5 stk) ser rigtig godt ud.

11)Der skal i forbindelse med ”kloakprojekt” etableres nye cykelstativer og flisebelægning mod Egebæksvej ( evt etableres nye P.Pladser hvor cykelstativerne tidligere var

3. Planlægning af sommerudflugter og budget er på plads
4. Vi skal have planlagt hvem der ”sælger billetter” til sommerudflugterne i uge 24-25
Der er kommet forslag fra afdelingsbestyrelsen afd 9

5. fra sidste møde: Trappe projekt til kældre Egebæksvej er sat i gang 5 trappenedgange som tidlige aftalt.

6. fra sidste møde: Tilbud på Imprægnering Egebæksvej gavle 105, 111 og 121, efter svære fugtskader i lejligheder, vi sætter i gang, og iværksætter opsparing til mere permanent løsning:
Se under havevandring
7. Modtaget dispensationsansøgning fra ILK vedr. kloak renovering
Vi afventer stadig svar fra ILK om dispensationen er på plads, der rykkes for svar fra Aarhus Kommune

8. Oversigt over bestyrelsens fremtidige opgaver (1), se bilag efter dagsorden på denne side.

9. Vi afventer svar fra administrationen for beregning af udgifts finansiering af kloakprojekt og lånedispensation fra Aarhus Kommune.
Efter udtalelse fra Direktør John Jensen , skal denne sag nok blive klaret med rimelig sandsynlighed med de fornødne dispensationer og finansieringsforslag

10. fra sidste møde: Der hentes tilbud på udbedring /udjævning af kørespor på Storskrald plads ved Saralystparken 6, sammen ved afd. 9
Er udbedret pladsen er nu i orden

11. Fra sidste møde: Vi skal se om der er midler til fodhegn mod Holmevej og Egebæksvej, samt stakit, som det eksisterende ved Saralystparken 6, når berberis buskene fjernes modfællesvejen (mod gl. Brugs)
Se under referat fra havevandring

Eventuelt


DAGSORDEN
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
ekstra ordinært møde TIRSDAG 3 juni 2014 efter havevandring
mødet den 4 juni annulleres
Selskabslokalet Saralyst Allé 43.
til: Dorte, Orla, Peter, Jimmy, (Sygemeldt. Bent)

12. Indkommet post:
Ny lejer: Marianne Henriksen, Saralystparken 2.2.tv
indflytter den: 15.juli 2014
fraflytter: Inge Lipshitz fraflytter 1. juli 2014
Ny lejer: Marlene Boye Thomasen, Saralystparken 5,st.tv.
indflytter den: 15.juni 2014
fraflytter: Birgitte Aaes Jensen den 1. juni 2014
Ny lejer: Mette Aaes Vilrik, Saralystparken 3, 1.tv.
indflytter den 15 juni 2014
fraflytter: Claus Perry Bjerregaard, fraflytter 1. juni 2014

13. Opsamling på havevandring fra i dag
14. Planlægning af sommerudflugter og budget er på plads
15. Vi skal have planlagt hvem der ”sælger billetter” til sommerudflugterne i uge 24-25

16. fra sidste møde: Trappe projekt til kældre Egebæksvej er sat i gang 5 trappenedgange som tidlige aftalt.

17. fra sidste møde: Tilbud på Imprægnering Egebæksvej gavle 105, 111 og 121, efter svære fugtskader i lejligheder, vi sætter i gang såfremt afd.9 også skal have Imprægnering.

18. Modtaget dispensationsansøgning fra ILK vedr. kloak renovering
Vi afventer stadig svar fra ILK om dispensationen er på plads

19. Oversigt over bestyrelsens fremtidige opgaver (1), se bilag efter dagsorden på denne side.

20. Vi afventer svar fra administrationen for beregning af udgifts finansiering af kloakprojekt og lånedispensation fra Aarhus Kommune.
Efter udtalelse fra Direktør John Jensen , skal denne sag nok blive klaret med de fornødne dispensationer og finansieringsforslag

21. fra sidste møde:Der hentes tilbud på udbedring /udjævning af kørespor på Storskrald plads ved Saralystparken 6, sammen ved afd. 9

 

 


22. Fra sidste møde: Vi skal se om der er midler til fodhegn mod Holmevej og Egebæksvej, samt stakit, som det eksisterende ved Saralystparken 6, når berberis buskene fjernes modfællesvejen (mod gl. Brugs)

23. Eventuelt


BILAG 1

 

OPGAVEPLAN Saralystparken afd.007 20140101 Pr. 20140507
pr 7 maj 2014 1. aftalt status
Kældertrapper sat i gang 22.april 2014

Opdatering af Skilte ved indkørsler Beboermøde 2013 Er udført


Defekte Hasper kælder ruder Møde med inspektør, er der nogen løsning?
Vi holder øje og indberetter defekter til varmemester

Vaskereservation via smartphone Vi venter på Apps
Reservation via PC er nu i orden er udført
Beboermøde 2013
VASKETIDER rettes til enheder 2½ time ?
forsøg med søn og helligdagsvask ?

Hastigheds regulerende foranstaltninger - plast/gummistriber på vejene
Vi skal have det med i kloakprojektet
Rep. Af fortov Mich.Anchersvej sammen med ejerforening
Vi skal have det med i kloakprojektet
MØDE Kloak undersøgelse fra ILK resultater fra havearkitekt og ingeniør er modtaget
Projektet skal nu til vurdering ved direktionen for undersøgelse af tilskud og finansciering
samtdiv. Dispensationsansøgninger ved Aarhus Kommune

Oversvømmelser i kældre senest SP 11


Rep af kviste Færdigøres i løbet af foråret

Fodhegn Holmevej og Egebæksvej Det skal vi have sat i orden
Hegn ved SP6 som eksisterende - når berberis fjernes

Ventilation SA 43 45 - afventer løsning, Der skulle være løsning på problemet
el installation efterset og udbedret, der er konstateret nye fejl på anlægget. Motorerne er åbenbart defekte
Omlægning af fliser på storskraldplads Saralystparken 6 efter spor kørsel
Pris kr 18.000 + moms (fordelings nøgle afd. 007 og 9)
Det er pt. ikke muligt at køre med pallevogne på pladsen

 *REFERAT

Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
Ordinært møde ONSDAG 7 maj 2014 kl. 1900
Bestyrelseslokalet SP 7 kldr.
til: Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Fanny _ (Jan og Peter ikke fremmødt)

Bent informerede om at han fra uge 20 er langtidssygemeldt,

1. Indkommet post: 5 nye lejere – 5 fra flytninger

Klage : SP 5 behandlet

2. Trappe projekt til kældre Egebæksvej er sat i gang 5 trappenedgange som tidlige aftalt.
vi konstaterer at arbejdet ligger stille, men er genoptaget.

3. Tilbud på Imprægnering Egebæksvej gavle 105, 111 og 121, efter svære fugtskader i lejligheder, vi sætter i gang såfremt afd.9 også skal have Imprægnering.
Der afventes hvad projektet i afd 9 går over til, samt om der er støttemuligheder for energisparende foranstaltninger

4. Modtaget dispensationsansøgning fra ILK vedr. kloak renovering til Aarhus Kommune/ALBOA
Det manglede referat er modtaget.

5. Oversigt over bestyrelsens fremtidige opgaver (1), se bilag efter dagsorden på denne side.

6. Vi afventer svar fra administrationen for beregning af udgifts finansiering af kloakprojekt og lånedispensation fra Aarhus Kommune.

7. Der hentes tilbud på udbedring /udjævning af kørespor på Storskrald plads ved Saralystparken 6, sammen ved afd. 9
Tilbud er modtaget pris 18.000 + moms på udbedring af pladsen

8. Vi skal se om der er midler til fodhegn mod Holmevej og Egebæksvej, samt stakit, som det eksisterende ved Saralystparken 6, når berberis buskene fjernes mod fællesvejen (mod gl. Brugs)

9. Eventuelt
Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27 maj Orla Dorte og Jimmy deltager og meldes samlet til af OA

Sommerudflugter 2014 afholdes sammen med afdeling 9 i august
Familieudflugten til: Djurs Sommerland lørdag den 9 august 2014
Seniorudflugt til: Frøslev søndag den 24. august 2014
Der kommer opslagi opgangene om tilmelding medio juni

BILAG 1

OPGAVEPLAN Saralystparken afd.007 20140101 Pr. 20140507
pr 7 maj 2014 1. aftalt status
Kældertrapper sat i gang 22.april 2014

Opdatering af Skilte ved indkørsler Beboermøde 2013 Er udført


Defekte Hasper kælder ruder Møde med inspektør, er der nogen løsning?
Vi holder øje og indberetter defekter til varmemester

Vaskereservation via smartphone Vi venter på Apps
Reservation via PC er nu i orden er udført
Beboermøde 2013

VASKETIDER rettes til enheder 2½ time !
Forsøg med søn og helligdagsvask !

Hastigheds regulerende foranstaltninger - plast/gummistriber på vejene
Vi skal have det med i kloakprojektet
Rep. Af fortov Mich.Anchersvej sammen med ejerforening
Vi skal have det med i kloakprojektet
MØDE Kloak undersøgelse fra ILK Resultater fra havearkitekt og ingeniør er modtaget
Projektet skal nu til vurdering ved direktionen for undersøgelse af tilskud og finansiering
Samt div. Dispensationsansøgninger ved Aarhus Kommune

Oversvømmerlser i kælder senest i SP 11

Rep af kviste Færdigøres i løbet af foråret

Fodhegn Holmevej og Egebæksvej Det skal vi have sat i orden
Hegn ved SP6 som eksisterende - når berberis fjernes

Ventilation SA 43 45 - afventer løsning, Der skulle være løsning på problemet
el installation efterset og udbedret, der er konstateret nye fejl på anlægget. Motorerne er åbenbart defekte
Omlægning af fliser på storskraldplads Saralystparken 6 efter spor kørsel
Pris kr. 18.000 + moms (fordelings nøgle afd. 007 og 9) Det er ikke muligt at kører med pallevogne på pladsen

 

1. Indkommet post:
*2 Nye lejer
*2 Fraflyttere
2. Brugerundersøgelse ALBOA
Vi indsender svarene snarest.
3. Budget og regnskabsmøder fastsættet ved ALBOA se fremsendte mails fra Ea Damgaard ALBOA her i uge 10
Regnskab 2013 møde i uge 15,
Budget 2014-15 møde afholdes i juli-august
4. Fastelavn søndag den 2. marts 2014 afholdt ca. 50 børn + forældre og familie. Vi var begunstiget med et fint vejr arrangementet forløb godt.
5. Ny oversigt over bestyrelsens fremtidige opgaver (1), se bilag efter dagsorden på denne side. Kloak projektet gennemgås med varmemestre der aftales møde hor vi Vi mangler en rapport over tilstanden af afdelingens vinduer efter smørring, hvor lang tid kan vi forvente de holder, det erfares at der udskiftes defekte termorude, udskiftes de til energiglas?
Hastighedsdæmpende foranstaltninger ( se bilag pdf), vi ønsker skilte med max 20 km/t forsigtig kørsel på alle boligveje.
Bent tjekker ved politiet.

Orla aftaler møde med Kim

6. Kloak projektet gennemgås med varmemestre for detaljer i projektet mødet afholdes ved varmemestrene snarest der aftales møde med Bent og Orla .

Projektet videresendes fra Projektchef Ole Berg til Direktør John Jensen, for undersøgelse af finansieringsmuligheder og evt. mulighed for trækningsret.
Vi afventer svar fra direktionen og regnskabsafdelingen for finansiering og evt. tilførsel af midler til projektet.

7. Eventuelt


Bilag 1

OPGAVEPLAN Saralystparken afd.007 20140101 Pr. 20140306
pr 6 marts 2014 1. aftalt status
Kældertrapper afventer nyt tilbud 20131018

Opdatering af Skilte ved indkørsler Beboermøde 2013 primo okt, afventer
Er monteret

Defekte Hasper kælder ruder Møde med inspektør, er der nogen løsning?
 Vi holder øje og indberetter defekter til varmemester

Vaskereservation via smartphone Vi venter på Apps
Reservation via PC er nu i orden
Beboermøde 2013
VASKETIDER rettes til enheder 2½ time
mulighed for forsøg med søn og helligdagsvask

Hastigheds regulerende foranstaltninger - plast/gummistriber på vejene
Kan vi få monteret disse striber ved indkørsel til alle boligveje
Rep. Af fortov Mich.Anchersvej sammen med ejerforening Vi afventer hvad der skal ske

MØDE Kloak undersøgelse fra ILK resultater fra havearkitekt og ingeniør er modtaget
Projektet skal nu til vurdering ved direktionen for undersøgelse af tilskud og finansciering
Oversvømmelser i kældre senest SP 11


Rep af tag efter storm  Er udført

Rep af kviste  Færdigøres i løbet af foråret

Fodhegn Holmevej og Egebæksvej Det skal vi have sat i orden
Hegn ved SP6 som eksisterende - når berberis fjernes

Ventilation SA 43 45 - afventer løsning, Der skulle være løsning på problemet
el installation efterset og udbedret

OPGAVEPLAN Saralystparken afd.007 20131106 pr 20131108
pr 31 oktober 2013 1. aftalt status
1 Kældertrapper afventer nyt tilbud 20131018 se ad: 1 nedenfor

2 Rep af skader cement trapper og kældergulve afventer nyt tilbud er der status igangsættes uge 45-46

3 Vindues- og Garageport smøring igangsat primo oktober, hvordan går det se ad: 2 nedenfor

4 Tørrestativ mm ved EBV 105 Beboermøde 2013 afventer pris mm 20131018
pr 25.10.2013 _kr. 9595 + moms pris excl montering se ad: 4 nedenfor

5 Opdatering af Skilte ved indkørsler Beboermøde 2013 primo okt, afventer se ad: 5 nedenfor

6 Tørretumblere svar 20131017 hvordan går det bestilles til lev 2013-14
se ad 6
7 Defekte Hasper kælderuder Møde med inspektør, er der nogen løsning? der er indkøbt hasper
vi holder øje og indberetter defekter til varmemester
8 Dørtelefoner Beboermøde 2013 der indhentes oveslagspris
det virker dyrt vi afventer overslags til fremlæggelse på ekstraordinært beboermøde
9 Vaskereservation via smartphone Beboermøde 2013 se ad 9 nedenfor

10 Rep. Af fortov Mich.Anchersvej sammen med ejerforening Vi aventer hvad der skal ske Der er kommet ny formand
Helle Bitch, Michael Anchersvej 7, tlf 86 27 01 39
11 MØDE Kloak undersøgelse fra ILK møde den 14.november 2013 (SA 43)
ad: tilføjelser og svar spørgsmål
1 Pris på 3 trapper sten 2 trapper støbt kr. 550.000,- vi afventer justering af tilbud
Virker FASKINE´r i den lerholdige jord i Saralystparken?

3 Hvad smører/sprayer hustømrerne vinduerne med, kunneman anvend teflon spray?

4 vi afventer nyt tilbud, og vælger den den bedste løsning

5 Når vi har den faktiske pris på slkilte og tavler til opgange tager vi hurtigt stilling
vi kan godt tænke os et skilt på legepladserne _benyttelse er på eget ansvar _

6 der males vaskehus sammen med installationen

9 Der afventes stadig om svar fre Electrolux, det skal også overvejs om vi skal have ændret vasketider 2½ time
og åben søn og helligdage på det ekstraordinære Beboermøde


REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
Ordinært møde onsdag 2 oktober 2013 kl. 1900
til stede var: Dorte, Bent, Orla, Jimmy, Peter - Jan og Fanny

Beboer i Saralystparken 22., som skal have en forklaring fra ALBOA på regnskabet fra beboermødet, det drejer sig om antennebidraget der er steget fra 48,- kr til 103,- kr. er der en forklaring på hvad der sker. Samt varmeregnskab kan man fra ALBO give skriftelig besked,
1. Referat fra sidste møde
2. Indkommet post
2 Fraflytter:
2 Ny indflytter:
Ansøgning om tilladelse hund på kort visit:
Pr.5/9 Hans Jørgen Langvad; Egebæksvej 123.2 tv.
Pr.5/9 Anna Kihm, Egebæksvej 117 st.tv
se de nye regler der blev bestemt på beboermødet. 2/9-2013

Nyt Køkken:
4/9-2013 Egebæksvej
13/9-2013 Egebæksvej

Fremleje af bolig, Saralystparken
i perioden 1/10-2013 til 8/9-2014
godkendt af administrationen i ovennævnte periode.

3. Opsamling fra tidligere møder mm
Vi skal have rette formularen til hundebesøg (fast tid)
den formular der findes skal laves om og tidsbestemmes til 1 måned, hvorefter der skal søges igen, det drejer sig om hund på absolut kort visit, ikke stationær besøg hunden må ikke være alene i lejligheden gældende regler skal overholdes.


4. Justeringen af kontrakt om Mobilantennen SP 13-18 Vi har stadig ikke hørt fra TT

5. Evt. Montering af låge ved kældernedgang bag boldbanen SP 12
Dette forslag syntes vi i bestyrelsen, er for dyrt, er det ikke billigere at montere en kraftig lampe over døren med bevægelsessensor

6. Tilbud på smøring af vinduer samt eftersyn er sat i gang pr 7.oktober
Vi forventer at der løbende holdes styr på regningerne/rapporterne fra Hustømrerne. Som man altid gør ved ALBOA.

Gennemgang af møde med Inspektør Kim B. Olsen/ OA - 26/09-2013
Det forventes at der tages kontakt til skiltefirma for udbedring af den nogen steder misvisnende skiltning om husnumre, samt får placeret skilte der hvor der mangler (indkørlser ved Egebæksvej) samt at skiltene placeres i øjenhøjde så de kan ses fra Ambulancer, udrykningskøretøjer, TAXA osv.

Vedr. dørtelefon system, vi ønsker om der findes en løsning/system der eksempelvis bruge et system som det man kender fra personsøgeranlæg, så vi undgår at skulleinvestere i mobiltelefoner, hvad er pris forskellen hvis vi skal fortsætte med det system vi kender fra den SP I

Vasketider kan det umiddelbart rettes fra 3 til 2½ timer, eller skal der opsættes spørgeskema i vaskehuset? hvordan står det til hvis vi ønsker vask søn- og helligdage? Nu hvor lukkeloven er sat ud af drift, Hvad gør vi så alle bliver tilfredse?


7. Regnskab

Regnskabet blev gennemgået, spørgsmål sendt til ALBOA

Fællesmøde med afd 009 bestyrelse, er aftalt til den
12. november 2013 kl 19:00 SA 43.

EVENTUELT
Bent kunne berette om en meget veloverstået udflugt til Tønder med det boligsociale udvalg, hvor de så hvordan man løste integrationsproblemerne i boligforeningsregi, med støtte fra respektive regioner og ministerier, en meget fin og velfungerende løsning, og en rigtig god og lærerrig tur.

Referat
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007

Ordinært møde onsdag, den 4 september 2013 kl. 1900
til: Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Peter - Jan (Fanny ikke fremmødt)

1. Afsked med Jo og Velkommen til Peter, modtage/aflevere nøgler og evt. materialer-

2. Referat fra sidste møde

3. Indkommet post
5 Fraflytter
5 Ny indflytter:


2 Ny køkkner: Saralyst Allé
Der var 2 fremmødte beboere i træffetiden
En der ikke kunne komme til beboermødet havde følgende spørgsmål:
Antennebidraget, der skulle falde?
Varmen der skulle stige?
Så var der et problem med en defekt hoved dør hvor døren ikke slutter tilhar En en der havde problemer med sin nabo mm..

4. Opsamling fra tidligere møder mm

A. Justeringen af kontrakt om Mobilantennen SP 13-18 Vi har ikke hørt fra TT
B. Montering af gitre i skaktudluftningshætter på SARALYSTPARKEN III ( Egebæksvej og Saralyst Allé) kontrol af opsatte gitre i SARALYSTPARKEN I, der er stadig alliker i/ved nogle hætter,
C. Tilbud på faldsand ved legeplads Saralystparken 18/24
D. Tilbud på smøring af vinduer samt eftersyn

5. Evaluering efter udflugter beboermøde i mandags 2/9-2013

Udflugterne til Legoland og Løgumkloster gik rigtig godt i særdelshed oplevelsen ved besøget i Løgumkloster roses af deltagerne

BEBOERMØDET
Vedr 7 a. Her skal vi have en juridisk vurdering af hvordan vi skal tolke det med hunde på visit – når vi har klare regler om at Dyr ned til marsvin størrelse ikke er tilladt i Saralystparken.
Vi afventer og se hvad referatets tolkning af hvad der blev sagt i den forbindelse.
Hvordan vi skal håndtere dette problem med hunde på visit, skal det være tidsbegrænset skal det specificeres ud hvad der menes med visit?

Nr. og forbudsskilte – Jens og Orla tager en runde og kommer med forslag til løsning af problemet.

VASKEHUSENE
Her er der forslag om at nedsætte vasketiderne fra 3 - til 2½ time , er respons tiden for kort.
Er der ½ times stoptid Egebæksvej 125?
Kan vi lave en undersøgelse med sedler i vaskehusene så vi klart kan se hvad brugerne af vaskerierne syntes?

Der skal aftales fællesmøde med afd. 9

6. EVENTUELTReferat fra ordinært afdelingsmøde den 2. september 2013 kl. 19
i afdeling 7 - Saralystparken I+III - i selskabslokalet Saralyst Alle 43


Dagsorden fremgår af referatet
1. Godkendelse af forretningsorden: Formanden Orla Andersen, Saralystparken 7, bød velkommen og bad
forsamlingen godkende forretningsordenen. Den blev godkendt. Der deltog 46 beboere fra 32 lejemål.
2. Valg af dirigent: Knud Rasmussen, Saralyst Alle 41, blev foreslået og valgt af forsamlingen. Han konstaterede, at
formalia omkring mødeindkaldelse var overholdt, og at mødet var rettidigt indkaldt. Der var ingen indvendinger
mod dagsordenen.
3. Valg af referent: Jo Falk Nielsen, Egebæksvej 103, blev foreslået og valgt.
4. Bestyrelsens beretning: Orla Andersen gennemgik de sager, bestyrelsen har haft til overvejelse gennem året.
Beboere har efterspurgt altaner som dem, afd. 9 har fået. Skal et sådant projekt gennemføres, skal det være i
forbindelse med at lave klimaskærme omkring bebyggelserne, og det vil blive dyrt. Afdelingen har modtaget en
energirapport med gennemgang af mangler og forslag til forbedringer. Bestyrelsen skal mødes med ALBOA's
energileder senere på efteråret.
Kældertrapperne, særligt i gul afdeling, trænger til fornyelse. Bestyrelsen har fået fremrykket penge til opgaven, så
problemerne kan løses så hurtigt som muligt. Nyt styresystem til varmeforsyningen i gul afdeling skal gerne køre i
den kommende vintersæson. Der er plan om ekstra P-plads ved Egebæksvej 101-105 ved at flytte tørrestativet,
som skal fornys. Indgangen ved Saralystparken 19 er godt istandsat. på legepladsen Saralystparken 18-24
udskiftes faldsandet med en bedre type i samarbejde med afd. 9.
Det voldsomme regnvejr i juni skabte oversvømmelser i nogle kældre, dels fra indsivning af regnvand, dels af
kloakvand, der blev presset op i kældre. Bestyrelsen har sat en undersøgelse i gang for at få fornyet afdelingens
60 år gamle kloakledninger og samtidig separeret kloakvand fra regnvand, der skal have egne ledninger.
Separationen bliver inden for nogle år et kommunalt krav. ALBOA's projektafd. vil sammen med ingeniørfirmaet I.
Lykke Kristensen udarbejde forslag til en samlet løsning. Bestyrelsen vil på det grundlag søge ALBOA om midler fra
egen trækningsret til hjælp til finansiering.
I forbindelse med omtalen af et kommende forslag på afdelingsmødet om maling af døre indvendigt påpegede Orla
Andersen, at der i vedligeholdelsesreglementet vil være mulighed for at få fineret indvendige døre, så de fremstår
lysere. Forslaget om maling af døre vil blive dyrere. Vaskehusene har fået nye bestillingsanlæg, og det er
tilsyneladende gået godt. Endelig oplyste formanden, at afd. 9 og 7 har fået etableret et motionsrum i
Saralystparken 30 med cykel og romaskine. Et kommende fællesmøde mellem de to afdelinger vil lave regler for
brugen af lokalet.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Birte Kusk, Saralystparken 20, spurgte til, hvilke kældre der havde været under vand ved regnvejret.
Vicevært Jens Grønnegård svarede, at der ikke er en samlet oversigt. Ikke alle kældre var blevet ramt; men
mange.
Hans Jørgen Langvad, Egebæksvej 123, havde hørt, at altanerne skal udskiftes, og ville vide, om det blot var en
and.
Knud Rasmussen, Saralyst Alle 41, ønskede at høre, hvordan man kan bruge motionsrummet.
Orla Andersen svarede, at der ingen planer var om at udskifte altaner. Vedr. motionsrummet oplyste han, at der vil
blive sat opslag i opgangene om, hvordan man kan få adgang til rummet.
Birte Kusk ville vide, om afdelingen havde overblik over; hvor mange ældre der havde opgivet at få vasket i
vaskekældrene, fordi de ikke kan finde ud af det nye bestillingsanlæg. Desuden var hun utilfreds med de nye
vasketider .
Orla Andersen svarede, at bestyrelsen ikke har hørt, at der skulle være problemer med at bruge anlægget, heller
ikke fra viceværterne.
Ellen Kristensen, Saralystparken 5, var også utilfreds med vasketiderne. Hun mente, at tre timer er for meget, og
ønskede, at det blev de to en halv time.
Formandens svar var, at var det et krav, måtte bestyrelsen se på det.
Lisbeth Caspersen, Egebæksvej 105, ville vide, hvad det med at flytte tørrestativet ved Egebæksvej 105 indebar.
Formanden fortalte, at bestyrelsen er klar over, at tørrestativet er gennemtæret, så der skal indkøbes et nyt til
placering på solpladsen ved siden af.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
5. Fremlæggelse af regnskab ved ALBOA-direktør John Jensen til orientering: Som John Jensen konstaterede, er
regnskabet historie, altså noget der ikke kan ændres. Han løb dog tallene igennem, herunder at den store stigning
på udgiftssiden især skyldes det store rentetilpasningslån ved tagrenoveringen. Til gengæld fik afdelingen
ekstraordinære indtægter bl.a. på grund af en bedre rente. Det overskud, afdelingen kom ud med, er gået til at
dække underfinansieringen.
6. Fremlæggelse af budget for 2014 til godkendelse. Også det tog John Jensen sig af. Han oplyste, at afvigelsen på
konto 114 skyldes, at man ved en fejl kun havde afsat ni mdr.s løn til vores nye vicevært Per K. Thomassen, men
han er altså fastansat til et helt år. Desuden har vicevært Jan A. Larsen taget sin uddannelse til bravour, og Ivan
Jacobsen er godt på vej, altså højere lønninger til de herrer. John Jensen forklarede, at kommunen kræver, at vi
sikrer, at vore henlæggelser kan dække de kommende udgifter. I budgettet viser det sig ved, at der sættes
345.000 kr ekstra af til planlagt vedligeholdelse. Til gengæld betaler vi 347.000 kr. mindre i renter og afdrag på
forbedringslån. Tilsvarende ved tab ved fraflytning, hvor udgiften bliver 134.000 kr., men til gengæld betales der
153.000 kr. mere til dispositionsfonden. Det skyldes en lovændring, som betyder, at tab ved fraflytning i langt
højere grad er et kollektivt ansvar, altså hele ALBOA's, og derfor skal der flere penge til dispositionsfonden.
Summa summarum er en huslejestigning på 1,75 pct. .. Til gengæld nedsættes antennebidraget, mens
varmebidraget forhøjes. Endelig gjorde John Jensen opmærksom på, at det er meget lidt i et budget, beboere og
bestyrelse har indflydelse på - 4 pct. af udgifterne.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
7. Indkomne forslag: Dirigenten fik nedsat et stemmeudvalg, bestående af Peter Graugaard Sørensen, Egebæksvej
121, Erling Mikkelsen, Saralystparken 1, og Fanny Middelfart, Egebæksvej 107.
a) Forslag fra bestyrelsen. Orla Andersen forklarede, at der i afdelingens nye husorden fejlagtigt står, at besøg af
hunde og katte er tilladt, ligesom der kan søges bestyrelsen om tilladelse til pasning af et nærtstående
familiemedlems husdyr. Det skal rettes til: Hvis man har besøg af hund eller kat, skal der søges om tilladelse i alle
tilfælde.
Forslaget satte gang i debatten. Peter Pedersen, Egebæksvej 119, ville gerne have præciseret, om man skulle søge
hver eneste gang. Hans Jørgen Langvad, Egebæksvej 123, påpegede, at han passede hund for sin datter og
svigersøn, når de var på ferie, og det vil han gerne blive ved med. Knud Rasmussen, Saralyst Alle 41, sagde, at
hans barnebarn tog sin hund med, når han kom på besøg eller lige kiggede ind. Det vil give et rend til viceværter
eller bestyrelse, hvis der hver gang skal søges om tilladelse.
Orla Andersen svarede med et løsningsforslag: Hvis man får besøg af hund eller kat, kan man søge bestyrelsen om
en tilladelse, der gælder en vis periode.
Det blev godkendt.
b) Maling af indvendige døre. Kim Thomsen, Egebæksvej l05, der ikke var til stede, havde foreslået at måtte slibe
og male de indvendige døre for egen regning og korrekt udført i hvid eller lysegrå for at lysne entreen.
Orla Andersen henviste til inspektør Kim Olsens skriftlige bemærkning, der er blevet udsendt til alle beboere, hvor
han konstaterer, at maling vil være mere besværlig, da dørene er blevet vedligeholdt med olie, udgiften til
turnusarbejde vil blive højere, når dørene indgår, og der bliver større behov for at slibe og justere dørene grundet
malingslag. Og igen understregningen af, at beboerne har ret til at lade dørene om finere i bøg, ask eller birk, så de
bliver lyse. Jimmy Nielsen, Saralystparken 14, fortalte, at han havde malet de indvendige døre efter tilladelse fra
den tidligere vicevært. Inspektør Kim Olsen forklarede, at reglerne for arbejdsmiljø var blevet strammet siden da,
og den vandbaserede maling ikke vil holde så godt.
Forslaget blev sat til skriftlig afstemning. Resultat: 2 blanke, 17 ja -stemmer for forslaget og 39 nej - stemmer.
Forslaget blev afvist.
c) Forslag til lås på hoveddøre. Forslagsstilleren Peter Pedersen, Egebæksvej 119, trak forslaget for i stedet at
støtte det forslag, som inspektør Kim Olsen er kommet med i de rundsendte "Administrationens bemærkninger til
forslag 7b og 7c" om at undersøge muligheden for montering af et dørtelefonanlæg med tilhørende chipbrikker
som dem fra vaskeriernes bestillingsanlæg.
Det blev godkendt.
d) Tørrestativ ud for Egebæksvej 105. Forslagsstiller Niels Caspersen trak forslaget, da det fremgik af beretningen,
at bestyrelsen allerede arbejder på at løse sagen.
8. Valg af to medlemmer til afdelingsbestyrelsen for to år:
på valg var Jimmy Nielsen, Saralystparken 14, og Jo Falk Nielsen, Egebæksvej 103.
Jan Boeriis, Saralystparken 4, foreslog Peter Graugaard Sørensen, Egebæksvej 121, som kandidat.
Resultatet blev: Peter Graugaard Sørensen fik 48 stemmer. Jimmy Nielsen fik 40 stemmer, og Jo Falk Nielsen fik 20 stemmer

Bestyrelsen består derfor i det kommende år af:
Formand Orla Andersen, Saralystparken 7, for et år.
Dorte Pedersen, Saralystparken 19, for et år.
Bent O. Rasmussen, Saralystparken 6, for et år.
Peter Graugaard Sørensen, Egebæksvej 121, for to år.
Jimmy Nielsen, Saralystparken 14, for to år.

9. Valg af to suppleanter. Knud Rasmussen havde fået blod på tanden og opfordrede til, at kandidater stillede op.
Det blev dog kun til to, nemlig Jan Boeriis, Saralystparken 4, og Fanny Middelfart, Egebæksvej 107, som blev valgt.
10. Eventuelt.
Der blev klaget over den dårlige markering af husnumre, specielt Egebæksvej 127, ude ved vejen. Kun det lille skilt
med pil og numrene med småt.

Det blev påpeget, at udefrakommende benytter legepladsen ved Egebæksvej 127, og fred med det, men når de
har hund med, og den får lov at gå løs, er det ikke så rart.

Orla Andersen havde ikke svar på det med dårlig skiltning. Derimod kunne han godt forestille sig, at man kan
opsætte skilte med "hunde forbudt".

Og så var der lige en runde indlæg om hundeansøgning, hvor Orla Andersen fastholdt, at det er nødvendigt med
en tidsbegrænsning på en tilladelse, så man derefter igen skal søge om tilladelse.
Der blev også klaget over for hurtigt kørende privatbiler på stikvejen fra Egebæksvej 127.

Inspektør Kim Olsen oplyste, at årsagen til opdelingen af vasketider skyldes, at man havde lavet en opsætning
svarende til den i afd. 9. Men den kan ændres, hvis beboerne ønsker det. Bestyrelsen kan evt. indkalde til møde
om det, hvor intervallerne kan besluttes. så kan det blive ændret.
Peter Pedersen benyttede lejligheden til at spørge, hvornår det bliver muligt at reservere vaskemaskinerne hjemme
fra pc'en. Kim Olsen svarede: om ca. 6 måneder.
Dirigent Knud Rasmussen takkede for god ro og orden og sluttede mødet.
Dato

Højbjerg den 4. september 2013

sign.:
Dirigent
Knud Rasmussen
Formand
Orla Andersen
Referent
Jo Falk Nielsen


 

REFERAT

Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
Ordinært møde tirsdag den 11.juni 2013 kl. 1900
til: Dorte, Bent, Orla, Jo og suppleanter Peter -
Jan(melder fra er på ferie) , Jimmy ikke fremmødt,

1. Referat fra sidste møde
2. Indkommet post:
2 fraflyttere + 2 nye tilflyttere
1 Nyt køkken
Klage over lejer af Selskabslokale og udelukkelse i 2 år
3. Opsamling fra tidligere møder mm
A. Justeringen af kontrakt om Mobilantennen SP 13-18 – 10 års uopsigelighed/evt. betingelser fra vores side se bilag
Vi afventer møde med lejerne..
B. Montering af gitre i skaktudluftningshætter på SARALYSTPARKEN III ( Egebæksvej og Saralyst Allé)
Gitrene er opsat i hele afd 007
C. Elementære vaskeråd i instruksen til det nye bestillingssystem i vaskehusene se ny udgave af manual.
Vi afventer klarmelding fra Teknisk Afd./Electrolux om instalationen af det nye bestillingssystem, udsendelse af instruktion skrivelser, indkaldelse til demonstration af anlægget gerne over 2 aftner. Har Electrolux et demoanlæg så vi evt. kunne holde informationen i selskabslokalet SA 43. Er der sikkerhed for at ”nøglerne” ikke kan kopieres?
Vi skal nok have opsat nogle simple informationer om sæbe/skyllemiddel dosering i vaskehusene
D. Borebiller i kælder, kloakundersøgelse, skadedyr
Er der nyt i bekæmpelsen og hvordan der bekæmpes (borebillers skader på træværk, udskiftes med materialer som de ikke kan/vil angribe)
E. Reparation af kældertrapper og kældergulve ( små rep. af afslag og revner )
I forbindelse med reparationer af de nødlidte trappe i gul afd – var de så ikke en god ide at få foretaget nogen fugtigheds forebyggende foranstaltninger mod mur så vi undgår fugtskader i kælder?
F. Inspektion af motionslokale SP 30 (vi har modtaget nøgle)
G. Afdelingens (007) Langtidsbudget
Kopi af lang tids budgettet blev omdelt til de fremmødte
H. Vejledning fra Aarhus Brandvæsen om afbrænding af affald grill.mm
4. Modtaget inspektionsrapport over vore kloaker (2007)fra ILK
Kan ALBOA kopiere den til PDF fil, for nemmere opbevaring ved teknisk afd. og varmemesterkontor?
5. Eventuelt
PETER har deltaget i ALBOA kurser, ”dirigent” og ”regnskabsfremlæggelse” med stor tilfredshed
Peter påpegede at det var nødvendig med trafikhæmmede foranstaltninge i Saralystparken, da der er mange der kører for stærkt og ikke tænker på at der er mange børn i SARALYSTPARKEN

REFERAT
ext
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
Ordinært møde Onsdag den 1. maj 2013 kl. 1900
til: Dorte, Bent, Orla, Jimmy(ikke til stede , Jo og suppleanter Jan. Peter(melder fra er på job)

1. Referat fra sidste møde

2. Indkommet post
3 nye lejere
3 fRaflytninger

Bekræftelse på udskiftning af styresystemer i vaskehuse fra Electrolux til vaskehuse Egebæksvej 125 og Saralystparken 18 til aftalt fast pris.

Tilbud fra Hustømrerne på udskiftning af skruer (franske altaner)
Vi er gang med dette projekt !
3. Havevandring den 15 maj 2013 kl 15 hvad skal vi have med ud over det sævanlige??
Kældernedgange hvor når kan vi komme i gang?
Der er afholdt 5 års syn på tagrenoveringen, hvad gik det ud på?

4. Det nye bestillingssystem til vaskehusene er nu sat i værk. Vi afventer klarmelding og installation. Alt er ok Teknisk afd har tjekket med it afd (se punkt 2)
Har vi en dato for igangsætning.
Vi skal have saneret alle de meddelelser der er opsat i vaskehusene, sam op sat generelle råd om vask

5. Aliker er fjernet fra udluftningshætter for nedfaldsskakte
Hvor langt er vi nået med udrensning af Alliker ?
Der er sat net op SP 1 – 24, der hentes pris på opsætning i den gule afd.

6. Forespørgsel om nedsættelse af lejetakst på antenne SP 13-18
Vi afventer stadig svar fra lejer, vi vil ikke nedsætte lejen!
Der er kommet forslag fra lejer.

7. Fællesmøde med afd 9 Saralystparken, Der blev aftalt sommerudflugter og drøftet benyttelsen af motionslokale Saralystparken 30 kldr. med de maskiner vi har deltaget med betaling for. Vi har anmodet om at ,øde afholdes i august inden vores beboermøde, vi vil bede om nøgler til lokalet nu
Vi skal have tjekket op udflugterne busser mm.
Så skal vi anmode om nøgler til motionsrummet SP30

8. Varmestyring i den gule afd afventer idriftsættelse.
??
9. Der er rykket igen for møde vedr Energirapport SARALYSTPARKEN I,III
Hvad skal/kan vi gøre for at få en dato på mødet

10. Eventuelt

Vi forventer at stille med 4 representanter med valgret:
Orla, Bent, Jo og Jimmy jeg giver sekretariatet (EA) direkte besked


 

REFERAT ext.
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
Ordinært møde Onsdag den 3. april 2013 kl. 1900
tilstede var: Dorte, Bent, Orla, Jimmy , Jo og suppleanter Jan og Peter
1. Referat fra sidste møde

2. Indkommet post
3 nye lejere
3 opsigelser

Tilladelse til parabol antenne efter gældende regler:
Saralystparken 10,1.th

3. Forslag fra Bent Rasmussen om opsættelse af hegn ved SP 6
se vedhæftet mail.
Vi afventer prisoverslag på dette projekt, bestyrelsen vil så herefter overveje hvad der skal gøres og hvem der skal betale!.

4. Referater fra møder med teknisk afd mm
a. Guldager (varmvandskontrol) 5/3-2013
Vi regner med at de opgivne priser holder og at anlægget bliver udbedret herefter
b. Inspektør , varmemestre og OA 13/3-2013


5. Det nye bestillingssystem til vaskehusene er nu sat i værk. Vi afventer klarmelding og installation. Der har været tvivl om de priser vi har fået opgivet tidligere holder efter endt installation (teknisk afd. Tjekker)
Der har været holdt møde med Electrolux 4/4 og der skal besigtiges og holdes møde med varmemester og Teknisk afd den 9/4 hvor evt tvivlsspørgsmål skal på plads.

6. Vi skal have taget stilling til om vi skal sætte foranstaltninger ind for at undgå Alliker installerer sig med rede byggerier i skakthætterne på taget, samt bekæmpelse af Rotter
(se referat fra møde 13/3-2013)
Priserne er kontrolleret og opgaven er sat i værk ( 24 hætter)
Vi afventer svar på skadedyrsbekæmpelse,

7. Forespørgsel om nedsættelse af lejetakst på antenne SP 13-18
Vi afventer svar fra lejer, vi vil ikke nedsætte lejen!
Kontrakten fremlagt
Vi afventer stadig svar fra lejer, før vi får det, køre det bare videre med den aftalte lejepris som vi startede med..


8. Fællesmøde med afd 9 Saralystparken, Der blev aftalt sommerudflugter og drøftet benyttelsen af motionslokale Saralystparken 30 kldr. med de maskiner vi har deltaget med betaling for.
Vi skal have aftalt et andet fællesmød end det aftalte den 3.september da vi har vores ordinære beboermøde den 2.september, vi vil gerne have mødett før denne dato.


9. Vi skal have planlagt den årlige havevandring 2013 her i foråret sammen med ALBOA teknisk afd. (Inspektør Kim B.Olsen vore varmemestre)


10. Eventuelt
Der arbejdes på en aktivitetsdag i september hvor intereserede beboer kan melde sig til eks., maling/behandling af legeredskaber, borde og bænkeREFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN I og III afd. 007
Ordinært møde Onsdag den 6. marts 2013 kl. 1900
til sted var: Dorte, Bent, Orla, Jimmy , og suppleanter Jan og Peter , Jo har sendt afbud

1. Referat fra sidste møde

2. Indkommet post
3 nye lejer og 3 opsigelser
1 bevilling til nyt køkken SP

Vi vil gerne bed ALBOA om at få tilsendt opsigelser og nye tilflyttere pr mail så hurtigt som muligt, gerne sammen med informationen til varmemester.

3. Forespørgsel om nedsættelse af lejetakst på antenne SP 13-18
Vi afventer svar fra lejer, vi vil ikke nedsætte lejen!

4. Det nye bestillingssystem til vaskehusene er nu sat i værk. Vi afventer klarmelding og installation, snarest muligt.
Hvordan er status. Vi vil gerne bede om priser på at instalere stryge-rullerne til betaling, inden man sætter det i gang. Det er mere om det kan betale sig – rullerne er jo ikke helt nye?
Hvad er dagsprisen på Nye Strygeruller, Vaskemaskiner, og Tørretumblere

5. Der holdes møde den 5/3-2013 med de implicerede parter i varmvandskvaliteten i Saralystparken sektion I(Røde afd.)
.
” Kopi af mail fra Inspektør”
Guldager ville levere anlægget kvit og frit, og afdelingen skulle så betale for kabelføringen de ca. Kr. 4.000,- formentlig + moms = 5.000,-

6. FASTELAVN 10 februar 2013 afholdt med stor deltagelse uden problemer
Varkøb til arrangementer bliver fra nu ved lokale leverandører der sponsorstøtte os ved vore arrangementer.

7. Vi skal have taget stilling til om vi skal sætte foranstaltninger ind for at undgå Alliker installerer sig med rede byggerier i skakthætterne på taget
Vedr. Allikerne plagen er der vel ikke anden mulighed end påsætning af nettene som anbefalet af K'S ventilation.

8. Gennemgang af energirapport, vi afventer dato for mødet. Fra den energiansvarlige (Kaj) + den nye energiansvarlige
Vi skal have undersøgt for varmetab i bebyggelsen.

9. Eventuelt
Holder den fremsendte dato for odinært beboermøde og hvornår skal vi have budgetmødet ? (Ea)
Fællesmøde med afd 007 afd. 9 vi finder en dato snarest for de 2 bestyrelser.
Flaske og papircontainer hjørnet Egebæksvej/Saralyst Allé, står faretruend nær på krydset? Børn der skal krydse vejene kan være usete, og kan disse komunalt placerede kontainere ikke flyttes til en anden plads, hvor de ikke er til fare og gene – disse kontainere er jo ikke til Saralystparkens beboere da vi jo har vores placeret på egen storskraldspladser.Referat
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN afd. 007
Ordinært møde Onsdag den 6. februar 2013 kl. 19:00
tilstede: Dorte! Bent, Orla, Jimmy, og suppleanter Jan og Peter, Jo har sendt afbud

Besøg i træffetiden SP 5 , havde spørgsmål om Østjysk Energis fremsendte kort om valg af El, vi kunne fortælle hvad vi selv hvad valgt.
Der var så et spørgsmål om hegn ved ”Solpladsen” ved SP 6 kan det komme op inden man fjerner buskene? Således at det forbliver lukket.
1. Referat fra sidste møde
2. Indkommet post
Vedr. mobilantenne SP-13-18 se nedenfor pkt. 3.
Vandkvaliteten i det varme vand
ALBOA: Der er foretaget udtagning af vandprøver til lab, men der foreligger ikke
svar endnu.
Vi undre os over det meget kalkholdige vand, hvad gøres der her er det noget der også kommer frem i undersøgelsen – vandprøver – har vi ikke foranstaltninger til at nedbringe kalk i drikke og varm vand?

Klage Hund i afdelingen
ALBOA: Beboer. har meget ofte en hund på besøg! og måske også
mere end bare besøg. Beboeren har dog opsagt boligen til fraflytning pr.
01.04.2013.
Det må indskærpes at det ikke er tilladt at hold hund i afdelingen, se husorden, Hunden må væk straks, det bør indskærpes over for beboeren.
Vi skal være meget opmærksomme på at der ikke findes overtrædelser sted, men at husordnen overholdes af alle.
Kursus (Dirigent og budget)
Vi er opmærksom på dette kursus og forventer at sende deltage
Afdelingsmøde september 2013
Aftale hvornår vi ønsker møde om regnskab (besked inden udgang af
februar 2013)
Kan man ikke fra sekretariatet sætte en dato når beboermødet er fastsat.
Div. Nyhedsbreve fra YouSee nr 1 og 2
Vi var enige om at informationen fra YouSee er mangelful både når det gælder programændring og pakkevalg vi blev lovet breve inden 1.februar 2013 , der er ikke sket noget endnu?
Det havde været rart at vi var blevet informeret inden de satte dette i værk, så mange misforståelser kunne være undgået
Fodring af fugle er stadig ikke tilladt
Der er set rotter ved Egebæksvej (SP 3-4) er man opmærksom på problemet.
Møde vedr. Hashmisbrug
Vi er opmærksom på dette møde og forventer at sende deltage
3. Forespørgsel om nedsættelse af lejetakst på antenne SP 13-18
Det er ikke noget man kan gå ind for - vi har aldrig hørt om
lejenedsættelser, Der er kommet ny mail som vi ser på.
Der er stadig ønske om en uacceptabel nedsættelse af lejen.
Vi vil gerne have undersøgt antennen SP 14-18 : dækningsgrad
Er der andre master i området (evt. i ALBOA) og hvad betaler de for at leje pladsen?
Kan vi få det undersøgt, vi er stadig ikke motiveret til at give nedslag i lejen !
Vi skal virkelig have gennemgået kontrakten i dette arrangement hvordan vi står
4. Afklaring af spørgsmål ved. Mich. Anchers vej, er nu afklaret, de træer der
står og skygger står ved en nabo (ikke hos os)
Denne sag er lukket
5. Det nye bestillingssystem til vaskehusene er nu sat i værk. der er bestilt
data linje
Vi har aftalt og gennemgået de fremsendte materialer! takster og tider og
er enige om at få sat systemerne igang så hurtigt som muligt, og vil så
senere når det kører se om des skal foretages ændringer, vi vil gerne have
at vi kører så tæt som muligt J begge afdelinger.007 og 009
Vi vil gerne bede om priser på at lave stryge-rullerne til betaling, inden man sætter det i gang. Det er mere om det kan betale sig – rullerne er jo ikke helt nye?
6. FASTELAVN 10 februar 2013 k\. 14.00
Orla sørger for indkøb og gaver til arrangementet
Bestyrelsen mødes Søndag 10. februar kl 13 opsætning af borde mm.
7. Eventuelt
Peter deltog i Mødet: Budget og Nye Bestyrelsesmedlemmer, og var virkelig godt tilfreds med mødet, afviklingen, og det udleverede materiale, alt sammen meget fint og godt.

Højbjerg den 8. februar 2013


REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN afd. 007
Ordinært møde Onsdag den 2. januar 2013 kl. 1900
tilstede: Bent, Orla, Jimmy ,
Ikke til stede: Jo og Dorte, suppleanter Jan og Peter

1. Referat fra sidste møde

2. Indkommet post
3. Nye lejer
1. Udskiftning af køkken


3. Forespørgsel om nedsættelse af lejetakst på antenne SP 13-18
Det er ikke noget vi kan gå ind for – vi har aldrig hørt om lejenedsættelser

4. Afklaring af spørgsmål ved. Mich. Anchers vej

5. Det nye bestillingssystem til vaskehusene er nu sat i værk. der er bestilt data linje
Vi har gennemgået skemaerne som vi har fået fra varmemeste, det kan godkendes – så vi kan komme i gang så hurtigt som muligt med det nye i begge vaskehuse.

6. Vi har sammen med afd.9 indsendt ansøgning til fritidsudvalget, på fælles motionsmaskiner
(cykel og romaskine)den er godkendt , vi afventer nu installationen og betingelserne for brugen heraf.

7. Der er aftalt en undersøgelse af varmesystem (vand)

8. Der blev aftalt at vi skal afholde et møde vedr. energirapporten for afdeling SARALYSTPARKEN I,III afd 007, og hvad konsekvenser vi skal drage ud fra denne rapport

9. Eventuelt

.REFERAT
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN afd. 007
Ordinært møde onsdag den 7.november 2012 kl. 1900
til: Dorte, Bent, Orla, Jimmy ,Jo og suppleanter Jan og Peter

1. Referat fra sidste møde

2. Indkommet post
1 Nye lejer
1 fraflytter

3. Indkaldelse til ALBOA repræsentantskabsmøde 26. nov 2012 kl 18:00

4. Klage selskabslokalet SA 43– Sagen behandles af inspektør/udlejningen.

div. Klager er ved at være afklaret

Videresendt post: vedr. skader på blandingsbatterier på badeværelser
Altangitre udskiftning af skruer(franske døre).
Skitse Gitter/låge ved SP1-2
Gennemgået og godkendt.af afd. bestyrelsen

5. Referat fra møde med inspektør Kim B. Olsen 18 oktober 2012 er fremsendt til bestyrelsen

6. Det nye bestillingssystem til vaskehusene er nu sat i værk. der er bestilt data linje.
Når installationen er planlagt skal der ligeledes planlægges instruktion af anlægget, herom kommer der nærmer info.

7. Vi bestiller lokale SA 43 til julearrangementer Julebanko den 7 december og sammen med afd 9 Juletræsfest den 9 december.

8. Vi har sammen med afd.9 indsendt ansøgning til fritidsudvalget, på fælles motionsmaskiner (cykel og romaskine)den er godkendt.
Nu skal vi have udsendt information, fastsat regler og instruktion om benyttelse af apparaterne, samt hvordan vi kommer dertil nøgler, og ansvarlig.

9. Eventuelt

.Referat
Afdelingsbestyrelsen SARALYSTPARKEN afd. 007
Ordinært møde Onsdag den 3.oktober 2012 kl. 1900
til stede var : Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Jo de nye suppleanter Jan (Peter kom ikke)

1. Referat fra sidste møde

2. Indkommet post
Opsigelser og nye indflyttere
1 opsigelse og indflytter

3. Evaluering af beboermødet
stilled forslag
a) Solfangere, vi skal finde ud af vore muligheder økonomisk og praktisk – hvad er muligt –
b) Cykelskure kan vi ikke tilbyde dem der ikke kan komme op fra kælderen med deres tunge cykler, da de måske har anskaffet sig el-cykel el. lign kan vi eventuelt tilbyde en plads (med andel ) i scooter- knallertgaragen (mod betaling naturligvis).
c) Affald vi skal holde øje med om naboerne eller andre ligger større affaldsmængder i vore affalds containere hvis man konstatere dette skal varmemesteren have besked.

Vi har bedt teknisk afdeling om at holde øje med situationen med de nedgarvede affaldssystemer.

d) Nyt Bestillingssystem til vaskerier
Vi vil gerne have at man kan bestille/afbestille vasketider i vaskeriernes lukketider eks. Søn og helligdage og efter kl. 20:00 altså kun af- og/bestillinger, ikke benyttelse af vaskerierne.
De nye systemer skulle være er lige om hjørnet og installeres når afd. bestyrelsen har den endelige pris

4. Vi bestiller lokale SA 43 til julearrangementer Julebanko og sammen med afd 9 Juletræsfest først i december vi venter besked fra afd 9.


5. Vi har sammen med afd.9 indsendt ansøgning til fritidsudvalget, på fælles motionsmaskiner
(cykel og romaskine)

6. Eventuelt
Beboermøde den 18. september 2012 Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning 2011-12

Gennemgang af hvad der er sket i afdelingen siden sidste ,
Boligforeningerne HAB, bo og liv og Viby til et selskab ALBOA, sammen-slutningen er affødt af en økonomisk- og administrativ ændring.
Dette er nu endeligt effektueret så der nu kun er en hovedbestyrelse som blev valgt her i foråret.
Vi havde ud over det ordinære afdelingsmøde jan 2011 et budget og regnskabsmøde i september 2011 her havde vi nogle forslag som vi skulle bearbejde inden dette møde .

Der var her i sommer indkaldt til møde vedr. vores leverandører på TV, bredbånd og telefon, hvor repræsentanter fra YouSee og Stofa var mødt op og informerede os om der produkter. Herom senere som forslag.

Haver
Altaner- haver ikke med på mødet grundet store projekteringsomkostninger og at den person der oprindeligt fremsatte forslaget, nu er fraflyttet afdelingen

Finering af indvendige døre vil fremover blive et punkt under det kommende vedligeholdelsesreglement for ALBOA, Proceduren er efter ansøgning til administrationen, som ved inst. Af vaskemaskine/opvaskemaskine

Vaskehuse
Her har vi budgetteret med en opdatering af bestillingssystemet således at vi kommer til at køre et fælles system i SARALYSTPARKEN og senere ALBOA

Miljørapport

Vi afventer en miljørapport over vores afdeling og vil når vi modtager den gennemgå den sammen med teknisk afdeling ved ABOA og tage stilling til hvad der evt. kan gøres bedre for at opfylde myndighedernes krav, og beboernes eventuelle ønsker.

Bestyrelsens planer for de kommende år er at vi ser på vedligeholdelse der er nødvendige, således at vi ikke kommer til at påføre jer for store huslejeforhøjelser.

Vi har også været inde og se på lang tids budgettet, og vi er her meget opmærksomme på om henlæggelserne rækker.
Vi har nu fået installeret nye vandmålere til det kolde og varme vand – disse vandmålere kan fjernaflæses. Det samme er gældende for vores radiator-målere hvor der nu i hele afdelingen er montere målere med fjernaflæsning.
Der er iværksat udskiftning af Circonventiler. Der skal sikre at man får varmt vand uden forhindringer, denne montering går i gang i kælderen lige så snart vi får ventilerne leveret.

Haveanlægget er trimmet og der køres efter en fast plan for udtynding og genplantning, og reparationer i de kommende år.
Der holdes også øje med vore bygninger og installationer. Vi har bestilt nyt styresystem til varme forsyningen i den gule del.
Der er blevet udskiftet fjernvarmeledninger mellem blok A og B Saralystparken 1 og 8 samt mellem blok C og D Saralystparken 13 og 20 efter nedbrud (gamle rør)

Der ses på at etableret ekstra P plads ved Egebæksvej 101-105, flytning af tørrestativ
Istandsættelse af indgang ved Saralystparken 19 er igng.

Der er forespørgsel om ændringen af afskærmningen ved pladsen SP 6 samt ved legepladsen SP 18/24 hvor man vil hindre sandflugt fra legpladsen .

Arrangementer
Vi har afholdt julebanko som sædvanlig første uge i december, med meget fin tilslutning, og sammen med SARALYSTPARKEN II afd.. 9 har vi afholdt juletræsfest, og fastelavn. Disse arrangementer vil blive fortsat i det kommende år.

Udflugter
Vi har siden sidste møde været på udflugt 2011 til Svendborg, Valdemars Slot og i år 2012, Silkeborg/Himmelbjerget, vi vil forsøge at gøre disse udflugter bedre og mere præcise.
Familieudflugterne sidste år til Legoland og i år til Djurs sommerland.

Udflugterne der er godt besøgte samt begunstiget med godt vejr og vores indtryk er at de er vellykkede..

Vi vil udvikle koncepterne til de kommende år

Anny Rasmussen ”køre” stadig onsdagsklubben for beboerne i begge afdelinger, men behøver assistance.

Info
Vi vil gerne opfordre alle beboere til at vise gensidig respekt for hinanden i forbindelse med støj, i skal være opmærksomme på at vi jo bor i et byggeri der er over 60 år gammelt og derfor meget lydt – og ideen med at bo i et sådan kompleks er at men tager hensyn til hinanden i forbindelse med daglige gøremål så udvis tolerance og efterlev de regler vi har skitseret i "HUSORDEN" der senere skal til afstemning.

Varmemestre
Vore varmemestre har udført en flot opgave i år (2011-12) Vi havde i den forløbne vinter ikke de store problemer med sne som forrige år.

Tak
Så vil jeg gerne takke afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionær –TEAMET - for et godt samarbejde i år, ligeledes til Knud, John og Kim, tak fordi i atter i år ville deltage og hjælpe med afviklingen af beboermødet i vores afdeling.

Beboermøde den 18. september 2012 Referat fra mødet


Referat fra ordinært afdelingsmøde den 18. september 2012
i afdeling 7 - Saralystparken I+III - i selskabslokalet Sara lyst Alle 43
Dagsordenen fremgår af referatet
1. Godkendelse af forretningsorden: Formanden Orla Andersen, Saralystparken 7, bød velkommen og bad
forsamlingen godkende forretningsordenen, hvad den gjorde. Der deltog 47 beboere repræsenterende af 38
lejemål.

2. valg af dirigent: Orla Andersen foreslog Knud Rasmussen, Sara lyst Alle 41, som dirigent. Knud Rasmussen blev
valgt med applaus.
Knud Rasmussen konstaterede, at formalia omkring mødeindkaldelse var overholdt, at mødet var rettidigt indkaldt.

3. valg af referent: Jo Falk Nielsen, Egebæksvej 103, blev valgt.

Dirigenten bad om forsamlingens godkendelse af, at punkt 8 b - Kabel1V - blev rykket frem, da både Stofa, (John
Christensen) og YouSee havde sendt en repræsentant (Marianne Pedersen) til mødet. Det blev godkendt, dog
meddelte beboeren, Saralyst Alle 33, at han ikke havde modtaget bilagene til afdelingsmøde, herunder pjecen
Stofa: vs YouSee. Formanden beklagede det meget.
8. b kabel tv: Ved afstemningen ved håndsoprækning var der flertal for at beholde YouSee. Kun 4 stemte for
Stofa.
4. Afdelingsbestyrelsens beretning: Formanden forelagde beretningen, hvor han bl.a. understregede, at
bestyrelsen er opmærksom på nødvendig vedligeholdelse og på tilstrækkelige henlæggelser.
Under debatten spurgte Elsebeth Brandi, Saralyst Alle 45, til problemet med smuldrende trappenedgange.
Afdelingens inspektør Kim B. Olsen oplyste, at der i efteråret 2011 var lavet en tilstandsrapport for
trappenedgangene, og emnet ville blive behandlet under indkomne forslag.
Lotte Barndorf, Saralystparken 19, havde et spørgsmål vedrørende haveanlæg. Hun ønskede at vide, hvorfor buske
blev fjernet og ville godt høre mere om planen for haveanlæg. Igen svarede Kim B. Olsen, at der blev fjernet
beplantning langs murene for at undgå fugt i kældrene.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

5. Regnskab for 2010/2011 til orientering: Alboas direktør John Jensen gennemgik kort hovedtallene i regnskabet,
som er usædvanligt, da det omfattede 15 måneder. Han gennemgik desuden afdelingens opsparing i form af
henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytninger, og på alle tre områder skal
der fortsat henlægges en del for at nå målet.
Marianne Scherlund Petersen, Saralystparken H, spurgte til, hvornår afdelingen overtager alle udgifter til
istandsættelse ved fraflytning. John Jensen oplyste, at i Højbjerg Andelsboligforening var reglen, at afdelingen
overtager istandsættelsen efter 10 år, undtagen ved misligeholdeise. Men da Viby Andelsboligforening havde en
regel om 100 måneder, altså 8 år og 4 måneder, blev det den nye regel ved sammenlægningen i Alboa.

6. Budget for 2013 til godkendelse: John Jensen påtog sig også af fremlægge budgettet, men understregede, at
han gjorde det på bestyrelsens vegne, da den havde godkendt det. Igen en meget stram gennemgang med den
afsluttende konstatering af et underskud på 146.000 kr. og derfor nødvendigheden af en lille huslejeforhøjelse på
1,57 pct.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

7. Råderet orientering: Kin B. Olsen præsenterede' folderen om "Råderet og Godtgørelse". Afdeling 7 er en af de
afdelinger, hvor teksten side 13 og 14 vedr. modernisering af køkken og badeværelse gælder.
Folderen blev taget til efterretning.

8. Indkomne forslag - dirigenten fik inden forslagene nedsat et stemmetællingsudvalg, bestående af Leif
Haugaard, Egebæksvej 103, Ole Hedegaard Nielsen, Saralyst Alle 37, og Kim B. Olsen.
a) Vedligeholdelsesreglement. Kim B. Olsen præsenterede reglementet, der kun havde få ændringer i forhold til
det tidligere.

Elsebeth Brandi, Saralyst Alle 45, spurgte med henvisning til folderens tekst om lejemål med have til de sten og
den terrasse, som hun har brugt 5000 kr. på at få lavet. Ved fraflytning skal hun tage dem med sig og reetablerer
arealet, men kunne det have været en råderetssaq, hvor hun kunne få den afskrevet over huslejen.
Kim B. Olsen bekræftede, at hun ved fraflytning skal reetablere haven. I råderetssager kan beboere afskrive større
projekter, hvis afdelingen har accepteret projektet.
John Jensen supplerede med at oplyse, at teksten om lejemål med have især er rettet om afdelinger med tæt/lavt
byggeri.
Hjørdis Haugaard, Egebæksvej 103, ønskede at vide, om turnusordningen med maling af indvendigt træværk
fortsætter. Det gør den, meddelte John Jensen.
Signe Søvsø, Egebæksvej 101, ønskede at vide, hvem der kontrollerer trappevasken. Hun bor på første sal og
mener ikke, der har været vasket trappe i stuen i et-år. Kim B. Olsen forklarede, at ingen går rundt og tjekker om
trapperne er vasket, men kommer han eller varmemestrene tilfældigvis i en opgang, hvor det er tydeligt, at
trappevasken ikke gennemføres, tager de fat på sagen. .
Reglementet blev enstemmigt godkendt ved håndsoprækning.
c) Husorden. Kim B. Olsen oplyste, at afdelingen faktisk i flere år har manglet en husorden. Nu skulle det være.
,
Han lavede et udkast, og bestyrelsen tog hans forslag under grundig behandling. Resultatet er det, de fremmødte
skal tage stilling til.
Lotte Barndorf, Saralystparken 19, spurgte, om det er nødvendigt med reglen om at tørring og luftning af dyner
skal foregå under altanfrontens overkant. Altanerne er så små, og det er ulige lettere lige at lufte en dyne ved at
hænge den over kanten.
Orla Andersen svarede, at det er nødvendigt at have den regel for at undgå, at alle hænger alt muligt ud over
kanten. Så vidt han erindrede, havde endnu ingen beboer fået påbud på grund af at have overtrådt reglen.
Kurt Hougaard, Egebæksvej 111, foreslog en rettelse, nemlig at reglen for vask i egen vaskemaskine følger
reglerne for vask i vaskeriet, så det ikke er tilladt at vaske søn- og helligdage.
Kim B. Olsen oplyste, at når beboere får tilladelse til at installere vaskemaskine i deres lejlighed, får de samtidig at
vide, at de ikke må vaske søn- og helligdage.
Husordenen blev enstemmigt godkendt med den omtalte korrektion.
d) Solcelleanlæg. Igen Kim B. Olsen, der beklagede, at forslagsstilleren Luis Gavidia, Saralystparken 24, ikke var til
stede og derfor ikke kunne forklare, hvad han havde tænkt sig. Kim B. Olsen oplyste, at som almen boligafdeling
kan afdelingen ikke få afregning for overskudsstrøm. Han forklarede desuden, at et solcelleanlæg i en almen
boligafdeling kun må producere til fællesarealerne så som udendørs- og indendørslamper samt vaskeri.
Han foreslog, at afdelingsbestyrelsen sammen med ham undersøger muligheder og omkostninger ved et
solcelleprojekt.
Det blev vedtaget enstemmigt.

Forslag fra Eva Bølling, Saralystparken 24:
Trappenedgange: Eva Bølling, der ikke selv var til stede, havde foreslået ombygning af trappenedgange, så de får
mindre hældning.
Peter Coates, Saralystparken 3, begrundede på Evas vegne ønsket. At det var svært for ældre beboere at komme
op og ned med deres cykler.
Kim B. Olsen svarede og henviste igen til tilstandsrapporten om trappenedgange. Han oplyste, at bestyrelsen
havde fået fremrykket 575.000 kr. på langtidsplanlægningen til 2015 til at få forbedret nedgange.
Han forklarede, at ikke alle nedgange kan forlænges og udlignes, men arbejdet vil blive gjort bedst muligt efter
bedste evne. Som eksempel på en forbedret trappenedgang henviste han til Saralystparken 27. Prisen på det
arbejde var 56.000 kr.
Peter Coates fastholdt, at det er vigtigt så hurtigt som muligt at få løst problemet, da mange beboere kun har
cyklen som transportmiddel.
Kurt Hougaard, Egebæksvej 111, undrede sig over, at nu har beboere i så mange år kunnet få deres cykler op og
ned ad trappenedgangene, hvorfor så ikke længere? Han havde dog ikke tænkt på de nye, tungere elcykler.
Skure til cykler: Kim B. Olsen påpegede, at. når afdelingen får installeret de nedgravede affaldscontainere, vil
affaldsskurene kunne bruges som cykelskure.
Marianne Scherlund Petersen, Saralystparken 14, påpegede, at et sådant skur skal være aflåst, for at forsikringen
dækker ved tyveri.
Peter Coates fastholdt igen, at problemet skal løses nu, og spurgte, hvorfor man ikke dengang havde lavet den
nedgravede løsning i stedet for at opføre skure.

Direktør John Jensen forklarede, at han havde været engageret i løsningen med nedgravede affaldscontainere. p§
daværende tidspunkt var kommunen ikke interesseret i at udbrede den uden for ringgaden.
Lisbeth Gaul, Egebæksvej 113, oplyste, at et affaldsskur pt. benyttes som cykelskur, og der kan altså kun stå seks
cykler i skuret!
Kim B. Olsen påpeqede, at afdelingen ikke har tabt penge ved at indrette skurene, når de efterfølgende kan
benyttes som cykelskure. Og det koster ikke det vilde at få lavet dør og sat lås i.
Enden på debatten blev, at bestyrelsen skal overveje muligheder for at løse behovet for cykelskure.
Beboerhjælpedage: Eva foreslår, at beboerne f.eks. en lørdag formiddag engang imellem har en arbejdsdag til at
holde vores fællesarealer.
Formand Orla Andersen kaldte det en glimrende ide, men sagde, at hvis det drejede sig om de grønne områder,
skulle det ledes af en varmemester, og det vil koste dyrt. Han erindrede oqså om, at for år tilbage forsøgte man
med en arbejdsdag for at sætte en legeplads istand. Kun bestyrelsen mødte frem!
Lisbeth Gaul, Egebæksvej 113, mente nu fortsat, at Evas ide var værd at støtte. Der er ikke brug for varmestre for
at male bænke eller vedligeholde tørrestativer.
Peter Coates, Saralystparken 3, påpegede, at der oqså er et socialt element i et sådant fællesarbejde, at man lærer
hinanden bedre at kende.
Elsebeth Brandi, Saralyst Alle 45, støttede oqså forslaget om fælles arbejdsdag.
Afdelingsbestyrelsen blev opfordret til at g§ videre med forslaget.
Uskønne kældervinduer: Eva ønsker en henstilling til beboerne om ikke at fylde kældervinduer med skrammel. Det
kan kun blive en henstilling for, som formanden Orla Andersen påpeqede, er det beboernes egne kælderrum.

Ødelagt græs. Jan Boeriis, Saralystparken 4, forklarede, at hans forslag om at spærre adgangen over græsset
mellem trappenedgangen ved Saralystparken 2 og affaldsskuret, var begrundet i hans irritation over at se beboere
skyde genvej over græsset, som er blevet helt nedslidt, i stedet for at qå den få meter længere tur ad fortovet og
dermed skåne græsset. Det er simpelthen for dårliqt, når vi nu bor så dejligt et sted.
Orla Andersen oplyste, at der allerede er taget hånd om problemet.

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
a) Der var genvalg af Orla Andersen, Saralystparken 7, som formand.'
b) Der var genvalg af Dorte Pedersen, Saralystparken 19, og Bent O. Rasmussen, Saralystparken 6, som
medlemmer af bestyrelsen.

10. Valg af to suppleanter
Elsebeth Brandi ønskede ikke at fortsætte.
I stedet blev Jan Boeriis, Saralystparken 4, st. th., og Peter Graugaard Sørensen, Egebæksvej 121, 1. tv., valgt.
Jan Boeriis vandt lodtrækningen og blev dermed 1. suppleant, mens Peter Graugaard Sørensen er 2. suppleant.

11. Eventuelt.
Nick Willadsen, Saralyst Alle 35, rejste problemet, at private villaejere benytter afdelingens affaldscontainere, så
afdelingens beboere kommer til at betale for, at de kommer af med deres affald.
Kim Thomsen, Egebæksvej 105, der også havde bemærket privates affaldsdeponering i afdelingens containere,
foreslog, at der blev lavet flyer’s til uddeling til villaejerne langs Egebæksvej og Holmevej. Andre tvivlede dog på
effekten af en sådan uddeling.
Liss Schjødt-Thomsen, Saralystparken 19,2. tv., klagede over, at når underboere laver stærkt duftende mad, kan
hun ikke være i sin spisestue for lugten. Kim B. Olsen lovede at undersøge problemet.

Dirigent Knud Rasmussen takkede for god ro og: orden og lukkede mødet, som derefter gik over til spisning.
Dato 25. september 2012
sign.
Knud Rasmussen
Dirigent


Dato 25.september 2012
sign.
Jo Falk Nielsen
Referent

REFERAT
Afdelingsbestyrelsens møde SARALYSTPARKEN afd. 007
Onsdag 6 juni 2012 kl. 1900
til stede var: Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Jo
DAGSORDEN

1. Referat sidste mød
Beboer fra SP 24 i træffetiden
2. Indkommet post
Meddelelser om nye lejere:2 nye indflyttet 2 opsagt
lejer er opsagt til fraflytning – er effektueret via advokat.
3. Diverse mails fra korrespondancen med ALBOA

Langtidsplanlagt vedligeholdelse for de kommende år, ændringer gennemgået
Budgetkontrol 1 kvartal 2012 bestilles fremover som PDF fil.
Der indkaldes til møde (ALBOA) med YouSee og Stofa vedr. TV og bredbånd
Den 19. juni 2012 bliver omdelt (postkasser) i de nærmeste dage vi bestiller øl og vand til mødet.

4. Varmemålere er udskiftet og ligeledes vand (varm og kold) med fjernaflæsning .

5. Circonventiler sættes i gang til udskiftning, der kan ikke monteres filter på anlægget, vi imødeser at de nye ventiler kan imødegå disse problemer.

Bestyrelsen kontakter varmemester vedr. urenheder i det varme vand.

6. Vi afventer stadig priser og tidsplan for udskiftning af automatik til bestilling VASKEHUSENE Egebæksvej 125 og Saralystparken 18

7. Gennemgang af resultaterne fra mark/have-vandring
Planlægning af ekstra p pladser ved Egebæksvej 101-105, fliser og flytning af tørrestativ og cykelstativer
Pladsen ved Saralystparken 9 udskiftning af indgangspartiet (rusten rist) fliser omlægges.

8. Vi afventer besked på energirapport, den skulle være ”lige om hjørnet”

9. Der skal planlægges hvem der kan modtage bestilling på sommerudflugterne uge 24-25 mandag torsdag bemandingen er OK 2 x mandag-torsdag.

10. Ordinært beboermøde, den 18.september 2012
dirgent og regnskab budget præsentation OK.

11. Eventuelt.
Forespørgsel om brug af nogle gl. skrald rum til opbevaring af effekter som børnecykler legetøj klapvogne (børnebørn) efter afmærkning hvem der har placeret det i rummet (manilamærker) – mange effekter henstille pt. i kældergangene.

Så er der konstateret BJØRNEKLO på skråningen ved Saralyst Allé 43-45 – Bestyrelsen kontakter kommunen om hvad der skal gøres. Der er taget hånd om bekæmpelsen.

REFERAT

Afdelingsbestyrelsens SARALYSTPARKEN afd. 007
Onsdag den 2. maj 2012 kl. 1900
tilstede: Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Jo


Dagsorden
1. Referat sidste møde
Mødet april ikke afholdt grundet manglende svar/resultater for igangværende projekter

2. Besøg i træffetiden beboer vedr. haveanlæg mm
3. Indkommet post
Meddelelser om nye lejere:3 nye lejer og 3 opsigelser

Diverse mails fra korrespondancen med ALBOA

4. Vedr. ventiler( Circonventiler ) til varm vand (rød afd.) tilbuddene er til behandling og arbejdet forventes sat i gang snarest.

5. Vedr. udskiftning af varmemålere arbejdet er i gang og forventes afsluttet snarest, ang. efterreparationer kommer der nærmere info.

6. Udskiftning af automatik til bestilling i VASKEHUSE afventes endelig tilbud fra leverandør.

7. ”Havevandring” dvs. forårssyn torsdag den 10. maj i tidsrummet fra kl. 12:30 til 15:00, genemgang af afdelingens "tilstand" - aftalt div. reparationer og forbedringer, planlægning af kommende arbejder og hvad der er penge til i budgettet. herom nærmere info på næste møde.

8. Vi afventer besked på/om energirapport, samt dens resultater, (er der noget af det vi kan bruge konstruktivt)


Vi skal have planlagt fællesmøde med afd 009 vedr. fællesarrangementer til sommer.
Men vi skal først have planlagt en tur i detaljer. Bent arbejder med projektet

9. Der afholdes møde med afdelingsbestyrelsen og inspektør og varmemester vedr. de igangværende projekter/arbejder/ny anlæg. Herunder udskiftning af Varmestyring (Gul afd.), Haveanlæg, Bestillingssystem Vaskehusene, Cykelstativer, P. Pladser. Finering af indvendige døre.

10. Ordinært beboermøde, den 18.september 2012


11. Eventuelt

REFERAT

Afdelingsbestyrelsens SARALYSTPARKEN afd. 007
Onsdag den 7. marts 2012 kl. 1900
tilstede var: Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Jo

DAGSORDEN
1. Referat sidste møde

2. Indkommet post
3 x Ny Lejere + 3 opsigelser
Klage/opsigelse brev fra advokat ang.:
Bil uden nummerplader
Fodring af fugle og cigaretskodder
Opsigelse brev fra advokat
Parabolantenne fjernet (ikke søgt om opsættelse)
Klage/opsigelse fra advokat
3. FASTELAVN Søndag den 19 februar
med de der ønskede at hjælpe gik arrangementet godt.
Ca 75 deltagere børn og voksne der blev uddelt 65 godteposer, serveret kaffe og fastelavnsboller samt pølser(til børnene)

4. VASKEHUS Der afventes besked fra varmemester/teknisk afd vedr. info og opsætning af nyt bestillingsanlæg Egebæksvej 125

Teknisk afdeling vil undersøge mulighederne – priser - for en opdatering (ombytning af bestillingssystem)
Dato for installation og info for beboer Egebæksvej 125 –Vi afventer nyt tilbud på bestillingsterminaler .

5. Energimærkning afd 007 de nærmere undersøgelser er i gang.

6. Fællesmøde med afd 009 vedr. sommerudflugter.
Vi forventer fællesmøde enten første onsdag i april elle maj

7. Regnskab 2011
Regnskabsmøde med repræsentanter fra hovedbestyrelsen og administration mandag, den 26. marts 2012 hos ALBOA,

8. Bestyrelsen deltager TEMA ENERGIOPTIMERING afholdes tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.00i beboerhuset Pottemagertoften 4

9. Automatikken til styringen af varmen til radiatorerne i den gule afdeling gået i stykker. Teknikker kunne først komme 7/3 . Anlægget kører manuelt nu så godt det nu kan fungere det vil nok give nogle gener indtil automatikken er lavet igen . Vi afventer teknikkerens dom over hvad der skal gøres.
Bestyrelsen er informeret og forventer svar når anlægget fungere optimalt
10. Eventuelt

REFERAT

Afdelingsbestyrelsens SARALYSTPARKEN afd. 007
Onsdag den 1.februar 2012 kl. 1900
opdateret pr 15 februar 2012 efter møde med INSPEKTØR Kim B. Olsen
tilstede var: Dorte, Bent, Orla, Jimmy og Jo

DAGSORDEN
1. Referat sidste møde
2. Indkommet post
3 Ny Lejere

3. Klage/opsigelse brev fra advokat

4. FASTELAVN Søndag den 19 februar
der er bestilt varer og opsat plakater (OA)

5. VASKEHUS Der afventes besked fra varmemester/teknisk afd vedr. info og opsætning af nyt bestillingsanlæg Egebæksvej 125
Der er konstateret at rullerne SP 18 ”står og kører” ubenyttet vi laver et skilt HUSK AT SLUKKE RULLEN EFTER BRUG

6. OA - Deltagelse i møde (blad) onsdagsklubben – klubben har eksisteret nu i 10 år der afholdes reception den 25 april 2012 i lokalet SP 27

7. Eventuelt
Vi skal have fundet ud af hvor sommerudflugten for seniorer skal gå hen i år
Børn og familieudflugten skal i år til DJURS SOMMERLAND


A. Der bliver møde / gennemgang vedrørende regnskabsafslutningen Ultimo marts 2011

B. Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd, - ALBOA er repræsenteret ved Direktør John Jensen, der afholdes repræsentantskabsmøde 1 gang om året – hold øje med annonce i dagspressen, vi informere Fællesrådet om vore aktiviteter med klager over busdrift mv.

C. Vi bearbejder gartnerplanen for SARALYSTPARKEN - planerne gennemgås for fremtidige opgaver på vores ”markvandring” her til foråret
D. Miljø/energiplan
Der sættes i gang inden for de næste uger og der vil komme en plan ud over hvilke aktiviteter der anbefales.
E. Får vi direkte besked vedr. fyraftensmøde ”BEBOERFORUM” fra Det Boligsociale Fællessekretariat –Vi Kontakte Det Boligsociale Fællessekretariat for at høre nærmere
F. På møde med teknisk afdeling kom vi ind på hvordan vi håndtere tilbud/beregning af omkostninger ved etablering af haver ud for stuelejligheder samt adgang til disse vie altaner. Dette vil medføre indgreb i bygningskonstruktionen derfor skal vi have arkitekt/ingeniør til at beregne og udarbejde udbudsmateriale – dette vil ca. komme til at koste omkring 100.000 kr., hertil kommer så den endelige licitations-pris på udførsel af opgaven – derfor vil vi på næste beboermøde spørge beboermødet om de er interesseret i at påføre afdelingen denne omkostning
Da den beboer der på sidste beboermøde fremsatte forlaget mener vi at det er den rigtige fremgangsmåde.
G. På næste beboermøde skal vi også have opdateret vor regler for husorden, der rundsendes et forslag fra afd. 24 som vi kan gå ud fra og sammensætte med vores ”velkommen til Saralystparken”
Det er så meningen når denne er godkendt skal den ligges ind på ALBOA’s hjemmeside under vores afd. 007 SARALYSTPARKEN. – Det vil så sige at ”Brugermappen” definitivt bliver afskaffet og alle beboere får udleveret den nye folder – som samtidig uddeles ved nye indflytninger.

Højbjerg den 27 maj 2014